زدست این تورم داد و بیداد

زدست این تورم داد و بیداد/ هر آن‌چه دیده بیند دل که می‌‏خواد نویسم نامه‌‏ای به مرکزی بانک/ بخواهم تا دلار هم گردد آزاد!