..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ مرخصی استعلاجی

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

هرکارمند درطول یکسال   وبنابرنظریه پزشک معالج وتایید شورای پزشکی می تواند از4ماه مرخصی استعلاجی استفاده نماید . اگردرطول 4ماه مریضی فردبهبودپیدانکرد ، پزشک معالج می تواند برای فردمرخصی صعب العلاج صادر وبایستی موضوع فوق درشورای پزشکی به تایید برسد.

   مرخصی های استعلاجی پرسنل که دارای دفترچه خدمات درمانی می باشندتوسط شبکه ی بهداشت ودرمان مهاباد تایید می گرددتا 20روزبدون طرح درشورای پزشکی و باتایید پزشک معتمدواز20روزبه بالا بایستی درشورای پزشکی مطرح وتایید گردد.

  پرداخت حقوق ومزایای ایام بیماری افرادی که دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی می باشد توسط دستگاه متبوع پرداخت می گردد. بنابراین فردبیمار بایستی گواهی استعلاجی خودرابه پزشک معتمدداده تاآن راتاییدوسپس به واحدمحل خدمت خودارائه نماید.

   درخصوص همکارانی که دارای دفترچه بیمه تامین اجتماعی می باشند اعم از کارمند رسمی ، پیمانی ، تبصره 3و4 مراتب فرق می کند.

   مرخصی استعلاجی برای چنین افرادتا7روزاحتیاج به تایید پزشک معتمدندارد.

  پرداخت حقوق ومزایای چنین پرسنلی تا3روزتوسط واحد محل خدمت پرداخت می گرددبنابراین افرادی که 3روزاستراحت پزشکی دارند ودارای دفترچه بیمه تامین اجتماعی می باشند گواهی استعلاجی خودرابه واحدمحل خدمت ارائه تا مسئولین نیزآن رابه ستادشبکه ارسال فرمایند.

  پرداخت حقوق ومزایای پرسنل موصوف از3روزبه بالا توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد لذافردبیمار بایستی توسط خودیایکی ازبستگان بلافاصله گواهی خودرابه مسئول مربوطه تحویل ومسئول محترم نیز می بایستی موضوع رابه واحدکارگزینی وحسابداری اعلام نمایند.

  مرخصی استعلاجی افراد دارای ریشه تامین اجتماعی اگراز7روز بیشترباشد بایستی آن رابه پزشک معتمدتامین اجتماعی واقع دردی کلینیک تامین اجتماعی مهاباددر4راه شیخ بابا تحویل فرمایند.

فردبیمارقبل ازاینکه به دی کلینیک مراجعه نمایدمی بایستی ابتدا به سازمان تامین اجتماعی واقع درفلکه ی محمودکان مراجعه وازآن جامعرفینامه دریافت وسپس به پزشک معتمد واقع در4راه شیخ بابا مراجعه نماید. به محض تاییدمراتب بیماری فردبایستی گواهی تاییدشده رابه واحدمحل خدمتی تحویل وواحدنیزبایستی بلافاصله آن رابه واحدهای کارگزینی وامورمالی اطلاع وسپس ارسال نماید.

تبصره : حقوق ومزایای پرسنل مشمول لایحه ومشمول ضریب علیرغم اینکه دارای دفترچه بیمه تامین اجتماعی می باشند توسط واحد محل خدمت پرداخت می گردد ولی مراحل تایید بایستی به تایید پزشک تامین اجتماعی برسد.

  درخصوص مرخصی های زایمان سوالات متعددی مطرح است ومراتب به شرح زیرمی باشد.

 مرخصی زایمان برای همکاران اناث3ماه می باشد ، درصورتیکه همکارفرزندخودراباشیرمادرتغذیه نماید ودراجرای قانون حمایت مادران شیرده 3ماه دیگرعلاوه برمرخصی زایمان قابل اعطاء می باشد ومراحل آن بدین ترتیب می باشد. پس ازانقضاء 3ماه مرخصی استعلاجی فردبه مرکزبهداشت مهاباد مراجعه وتقاضای تایید به گواهی شیردهی راازآن واحددریافت می نماید. مرکزبهداشت هم موظف است درصورتیکه فردازشیرخشک برای تغذیه فرزندش استفاده نمی کند گواهی مربوطه راصادروباامضاءبالاترین مقام مرکز بهداشت به فردتحویل وفردهم به واحد محل خدمت ارائه نماید.

 مرخصی شیردهی برای مادران شیرده یکساعت درروزبدون کسرازمرخصی استحقاقی ولغایت 2سالگی کودک می باشدومی توانند یکساعت مذکورراتا3نوبت تنظیم کنند.وبرای مادران دارای دوقلووبالاتر2ساعت درروزمی باشد.

مادرانی که شیرخودراازفرزندانشان دریغ می کنندحق برخورداری از3ماه شیردهی وپاس شیرراندارند.


 

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

هر حساب‌‏سازی یه دادگاه‌بازی هم داره!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 1 مرداد 1403