..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی

ماده1- تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این آئین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- شخص حقوقی: هر شخصی یا تشکلی که به موجب قوانین و مقررات، شخص حقوقی تلقی می‌شود.

ب-سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

پ- سازمان ثبت‌کننده: هر وزارتخانه، سازمان یا مرجعی دیگر که مطابق قوانین و مقررات مسئولیت ثبت شخص حقوقی را دارد.

ت- نشانی دفتر مرکزی: آخرین نشانی دفتر مرکزی(اقامتگاه قانونی) شخص حقوقی که حسب مورد به سازمان ثبت‌کننده اعلام می‌شود و مطابق قوانین می‌توان به آن استناد کرد و با کدپستی اختصاص یافته، قابل شناسایی است.

ث- پایگاه: پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی.

ج- شناسه ملی: عددی که توسط پایگاه تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده می‌شود.

چ- دستگاه‌های اجرایی: تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ح- کارت: کارت شناسایی ملی شخص حقوقی که برای شخص حقوقی بر اساس نمونه مندرج در پایگاه توسط سازمان ثبت‌کننده صادر می‌شود و حداقل حاوی نام، شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی(اقامتگاه قانونی) شخص حقوقی و تاریخ صدور و مدت اعتبار و نیز مهر و امضای مجاز سازمان ثبت‌کننده می‌باشد.

ماده2- تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمان‌های ثبت‌کننده ، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت‌کننده اعلام می‌شود به سازمان‌های یاد شده ارائه نمایند.

تبصره1- در مواردی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، ایجاد و یا ثبت شخص حقوقی موکول به صدور دستگاه‌های اجرایی باشد، باید مجوزهای یادشده ضمیمه مدارک و اسناد موضوع این ماده شود و در پایگاه اختصاصی سازمان‌های ثبت‌کننده امکان ورود اطلاعات مرجع قانونی ایجاد شخص حقوقی و یا صدور مجوز ایجاد آن فراهم و اطلاعت مربوط درج گردد.

تبصره2- در مواردی که مرجع ثبت شخص حقوقی در قوانین و مقررات تعیین نشده است. سازمان مسئولیت ثبت آن را به عهده خواهد داشت و تا زمانی که دیگر سازمان‌های ثبت‌کننده به تشخیص هیئت موضوع ماده (16) این آئین‌نامه شرایط نرم افزاری ورود اطلاعات یادشده را در پایگاه فراهم ننموده باشند، ثبت در پایگاه با اخذ مدارک مورد نیاز از سازمان ثبت‌کننده توسط سازمان صورت خواهد گرفت.

ماده3- سازمان‌های ثبت‌کننده باید امکان ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره فراگیر اشخاص خارجی تشکیل دهنده شخص حقوقی را در پایگاه اختصاصی خود ایجاد نمایند به نحوی که اختصاص شناسه ملی به شخص حقوقی منوط به درج شماره‌ها  شناسه یادشده گردد.

ماده4- سازمان ثبت‌کننده پس از اختصاص شناسه ملی در پایگاه باید کارت شخص حقوقی را صادر و از طیق دفاتر پستی تحویل نماید.

تبصره1- هیج یک از پایگاه‌های اختصاصی سازمان‌های ثبت‌کننده و نیز بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند شناسه ملی را برای شخص حقوقی دیگر استفاده کنند یا اختصاص دهند.

تبصره2- مدت اعتبار کارت شخص حقوقی حسب مورد توسط هیدت موضوع ماده(16) این آئین‌نامه تعیین و به سازمان‌های ثبت‌کننده و سازمان اعلام می‌شود تا در کارت و پایگاه درج شود.

ماده5- شخص حقوقی دارنده کارت مکلف است با تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی مندرج در کارت یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و نیز پایان مدت اعتبار کارت، مراتب را با ارائه اسناد و مدارک به سازمان ثبت‌کننده اعلام نماید تا حسب مورد نسبت به تعویض کارت و یا اصلاح اطلاعات پایگاه مربوط اقدام گردد.

تبصره: تمامی دستگاه های موضوع ماده() این آئین نامه و تبصره های آن نیز موظفند هرگونه تغییر اطلاعات پایگاه را که با تایید و تسجیل آنان انجام یافته است، همراه مدارک مربوط به سامان ثبت کننده اعلام نمایند.

ماده6- تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی و کدپستی نشانی آخرین دفتر مرکزی(اقامتگاه قانونی) در سیستم اختصاصی مربوط شناخته شود.

ماده7- سازمان‌های موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه نسبت به راه‌اندازی پایگاه اقدام نماید.

تبصره- سازمان‌های ثبت‌کننده نیز باید پایگاه اختصاصی خود را طبق برنامه زمانی که هیئت موضوع ماده(16) این آئین‌نامه تعیین می‌نماید، ایجاد و راه‌اندازی نمایند.

ماده8- مشخصات اشخاص حقوقی به نحوی که هیئت موضوع ماده(16) این آئین‌نامه تعیین می‌کند به ترتیب زیر در پایگاه ثبت و شناسه ملی به آنها اختصاص داده می‌شود:

الف- در مورد اشخاص حقوقی که مطابق قوانین مرجع خاصی برای ثبت آنها در نظر گرفته شده است، سازمان ثبت‌کننده مسوول ورود و بهنگام نگاه‌داشتن اطلاعات یادشده است.

ب- در مورد سایر اشخاص حقوقی و نیز قسمت اخیر تبصره(2) ماده(3) این آئین‌نامه مسئولیت ورود و بهنگام نگاه‌داشتن اطلاعات با سازمان خواهد بود.

تبصره- در موارد که در تشخیص مرجع ثبت‌کننده قانونی اختلاف نظر باشد، موضوع در هیئت ماده(16) این آئین‌نامه بررسی خواهد شد.

ماده9- پایگاه، مرجع اختصاصی اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی است.

ماده10-  سازمان موظف است امکان دسترسی پایگاه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی و نیز دسترسی عمومی را به اطلاعت پایگاه از طریق پایانه و محیط‌های مغناطیسی و یا براساس سایر روش‌ها در حدودی که در چارچوب قوانین و مقررات به تایید هیئت ماده(16) این آئین‌نامه می‌رسد، ایجاد نماید و ترتیبی فراهم نماید که کلیه استعلام‌ها و نیز عملیات ثبت اطلاعات در پایگاه به صورت مکانیزه انجام شود.

ماده11- تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از اعلام هیئت ماده(16) این آئین‌نامه، نسبت به درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کدپستی دفتر مرکزی(اقامتگاه قانونی) در هرگونه کارت، مجوز و یا گواهی فعالیت اعم از کارت شناسایی اداری و صنفی و غیره اقدام نمایند و از ارائه هرگونه مجوز، تسهیلات، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری نمایند.

ماده12- تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از اعلام هیئت ماده(16) این آئین‌نامه نسبت به اصلاح و تکمیل مشخصات اشخاص حقوقی موجود در بانک‌های اطلاعاتی خود اقدام و شناسه ملی اشخاص حقوقی و کدپستی اقامتگاه قانونی آنان را از طریق پایگاه اخذ و در سیستم‌های خود ثبت نمایند.

ماده13- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بودجه لازم برای اجرای این آئین‌نامه را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی نماید.

ماده 14- تمامی اشخاص حقوقی پس از اعلام هیئت ماده(16) این آئین‌نامه موظفند بر روی هرگونه کارت، سربرگ اوراق تبلیغاتی، پروانه، گواهی‌های صادر شده، اوراق مالی و حسابداری( به وی‍ژه فاکتورهای فروش) و موارد مشابه آن، شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی(اقامتگاه قانونی) خود را قید نمایند.

ماده15- واحدهای تابع سازمان از جمله دفترخانه‌های اسناد رسمی، بنگاه‌های معاملاتی و سایر واحدهای ذیربط موظفند پس از اعلام هیئت ماده(16) این آئین‌نامه در هنگام تنظیم اسناد در صورتی که هر یک از متعاملین یا مورد معامله مربوط شخص حقوقی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی شخص حقوقی در اسناد مربوط اقدام نمایند.

ماده16- به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و نظارت بر اجرای این آئین‌نامه، هیئتی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت ارتباطات، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

تبصره1- دبیرخانه هیئت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد بود.

تبصره2- هیئت حسب مورد از نمایندگان تام‌الاختیار سایر دستگاه‌های ذیربط با حق رای دعوت به عمل خواهد آورد.

تبصره3- هیئت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر ظرف هجده ماه از ابلاغ این آئین‌نامه تمامی تکالیف مقرر در آن اجرا شود.

ماده17- هیئت موضوع ماده(16) این آئین‌نامه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این آئین‌نامه را به هیئت وزیران ارائه نماید.

گزارش مزبور باید به صورت صریح و روشن عملکرد دستگاه‌ها و مدیران را در اجرای این آئین‌نامه مشخص سازد.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

هر کی گزارش می‌‏فروشد/ مشتری با وی بجوشد

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 2 مرداد 1403