..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ آیین نامه تضامین برای معاملات دولتی

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

آیین نامه تضامین برای معاملات دولتی

 

 

ماده 2- انواع تضمين قراردادها از نظر موضوع كاربرد آنها در قرارداد به شرح زيراست .

الف -تضمين شركت در مناقصه ( وجه التزام )

ب تضمين انجام تعهدات

ج تضمين پيش پرداخت

د تضمين حسن انجام كار

ماده 3 انواع ضمانت هاي معتبر در معاملات دولتي بشرح زيراست .

الف ضمانت نامه بانكي

ب ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

ج وجه نقد

د سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت

هـ ساير ضمانت نامه ها شامل :

1-وثيقه ملكي معادل نود درصد (90%) ارزش كارشناسي رسمي آن

2-انواع اوراق مشاركت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ، مصوب 1376)

3-سهام شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد(70%) ارزش روز آن .

4-مطالبات تاييد شده قراردادها از سوي دستگاههاي اجرايي و ذيحسابان مربوط .

قراردادهاي خدمات مديريت طرح ، امور تحقيقاتي تضمينها از نوع پيش پرداخت وتضمين

ماده 4 در قراردادهاي خدمات مشاوره ، حسن انجام كاراست كه بشرح زير تعيين و پرداخت ميشود.

الف تضمين پيش پرداخت : مبلغ پيش پرداخت براي خدمات مربوط به مطالعه و طراحي و خدمات تحقيقاتي ، معادل بيست درصد (20%) مبلغ اوليه حق الزحمه مربوط ( مبلغ برآورد حق الزحمه ) و براي خدمات مربوط به دوره ساخت و تحويل معادل ده درصد (10%) مبلغ اوليه حق الزحمه مربوط مي باشد كه در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي و بدون كسر كسورات قانوني پرداخت ميشود.

ب تضمين حسن انجام كار : بابت تضمين حسن انجام كار ، معادل ده درصد (10%) از هر پرداخت حق الزحمه كسر و در حساب سپرده نگهداري مي شود.

مبالغ نقدي سپرده حسن انجام كار در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي ، به طرف قرارداد دستگاه اجرايي بازگردانده مي شود.

تبصره تضمين معتبر در اين قراردادها شامل تضمينهاي نوع“ الف “ ، “ ب “ ، “ د“ ، “ هـ “مندرجدر ماده (3) مي باشد.

ماده 5 در قراردادهاي پيمانكاري ، ساخت تجهيزات و نصب ، انواع تضمين ها شامل تضمين شركت در مناقصه ، تضمين انجام تعهدات ، تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار مي باشد كه بشرح زير مبلغ آنها تعيين و پرداخت مي شود.

الف تضمين شركت در مناقصه : مبلغ تضمين شركت در مناقصه بر حسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار بشرح جدول زير تعيين مي شود.

برآورد هزينه اجراي كار به ميليون ريال

تا 100

مازاد بر 100 تا 1000

مازاد بر

1000 تا 000 ، 000 ، 1

مازاد بر 000 ، 000 ، 1

درصد

5

5/0

3/0

2/0

تضمين معتبر براي شركت در مناقصه شامل تضمين هاي نوع“ الف “ ، “ ب“ ، “ ج “ ، “ د “ ، “ هـ 2“ مندرجدرماده (3) مي باشد.

ب تضمين انجام تعهدات : مبلغ تضمين انجام تعهدات معادل پنج درصد (5%) مبلغ اوليه پيمان (مبلغ پيشنهادي پيمانكار ) است .

تضمين معتبر يراي انجام تعهدات برحسب درصدي از مبلغ اوليه پيمان به شرح جدول زيراست .

مبلغ اوليه پيمان به ميلياردريال

تا 30

مازاد بر 30 تا 70

مازاد بر 70

درصد

5

5

5

5/2

5/2

5/1

5/3

نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده 3

“ الف“ ، “ ب “ ، “ ج “ ، و “ هـ“

“ الف“ ، “ ب “ ، “ ج “ ، و “ هـ“

“ الف“ ، “ ب “ ، “ ج “ ، “ د “ و

“ هـ“

“ الف“ ، “ ب “ ، “ ج “ ، “ د “ و

“ هـ“

“ الف“ ، “ ب “ ، “ ج “ ، “ د “ و

“ هـ“

ج تضمين پيش پرداخت

1-پيش پرداخت در قراردادهاي پيمانكاريونصب : مبلغ پيش پرداخت معادل بيست درصد 2%) مبلغ اوليه پيمان است .

مبلغ پيش پرداخت حداقل درسه قسط به شرح زير درازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي بدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي شود.

قسط اول معادل هشت درصد (8% ) پس از تحويل كارگاه ، قسط دوم معادل شش و نيم درصد (5/6%)پس از تجهيز كارگاه لازم براي شروع عمليات و قسط سوم معادل پنج و نيم درصد (5/5%)پس از انجام سي درصد (30%) مبلغ اوليه پيمانطبق صورت وضعيتهاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار .

پس از واريزاقساط اول و دوم پيش پرداخت ، معادل چهارده و نيم درصد (5/14%) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت هاي موقت ( به استثناي تعديل ، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه ) كسر مي شود و براي واريز قسط سوم معادل هشتدرصد (8%) علاوه بر چهارده و نيم درصد (5/14%) ياد شده از صورت وضعيت ها كسر مي شود به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود.در صورت ضرورت تاديه پيش پرداخت در بيشتر از سه قسط و يا تفكيك پيش پرداخت بخشهاي مختلف كار ، اقساط پيش پرداخت و نحوه واريز آنها ، بايد در شرايط خصوصي پيمان مربوط درج شود.

2-پيش پرداخت در قراردادهاي ساخت تجهيزات : مبلغ پيش پرداخت معادل بيست و پنج درصد (25%) مبلغ اوليه قرارداداست .

اقساط پيش پرداخت با توجه به برنامه زماني ساخت وتحويل تجهيزات و نيز اقساط بازگرداندن پيش پرداخت به تناسب تحويل تجهيزات و پرداخت وجه آنها تعيين و در شرايط خصوصي قراردادهاي مربوط درج مي شود.

تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل تضمين هاي نوع “ الف “ ، “ ب “ و “ هـ “ مندرج درماده (3) مي باشد.

تبصره :دستگاههاي اجرايي مي توانند به جاي تضمين هاي تاديه پيش پرداخت ، سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز شركت پيمانكار دريافت كنند به شرط آنكه مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترك دستگاه اجرايي و پيمانكار واريز نموده و بانظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز كارگاه ، تكميل ماشين آلات و خريد مصالح برسانند. پيمانكار بايد ماشين آلات خريداري شده از اين محل را بعنوان وثيقه واريز پيش پرداخت در رهن دستگاه اجرايي قراردهد و تاتصفيه بدهي خود بابت پيش پرداخت حق خارج كردن آنها را از كارگاه بدون اجازه دستگاه اجرايي ندارد.

د تضمين حسن انجام كار ، بابت تضمين حسن انجام كار معدل ده درصد (10%) از هر پرداخت ( صورت وضعيت موقت ، تعديل ، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه ) كسر ودرحساب سپرده نگهداري مي شود. هشتاد درص (80%) مبالغ سپرده حسن انجام كار در ازاي تضمين هاي نوع “ الف “ ، “ ب“ و “ هـ “ مندرجدر ماده (3) به پيمانكار بازگردانده مي شود.

ماده 6- در قراردادهايي كه شامل دو يا چند مورد از كارهاي مشاوره ،مديريت طرح ، ساخت تجهيزات ، پيمانكاري ونصب است ،‌انواع تضمين ها شامل تضمين شركت درمناقصه ، تضمين انجام تعهدات ، تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار ميباشد. مبلغ و شرايط تضمين هاي اين نوع قراردادها طبق مقررات تعيين شده براي قراردادهاي پيمانكاري و نصب (درج شده در ماده 5) ميباشد. مبلغ و شرايط پيش پرداخت اين قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزينه تجهيزات و مبلغ برآورد هزينه اجرا ( پيمانكاري و نصب ) به تناسب ، طبق ماده (5) تعيين مي شود.

ماده 7 درقراردادهايخريد ماشين آلات ،‌تجهيزات ، كالا ، مواد ومصالح و قراردادهاي حمل ونقل ، ضمانت هاي معتبر از نوع تضمين شركت درمناقصه ، تضمين انجام تعهدات و تضمين پيش پرداخت مي باشد. ميزان تضمين شركت در مناقصه خريد و قراردادهاي حمل ونقل با توجه به موضوع و خصوصيات معامله وبه تشخيص دستگاه مناقصه گزار حداكثر تا ميزان پنج درصد مبلغ برآوردي معامله تعيين مي گردد كه از انواع “ الف “ ، “ ب“ ، “ ج “ ، و “ هـ 2“مندرج در ماده (3) مي باشد.

تضمين انجام تعهدات ، معادل ده درصد (10%) مبلغ اوليه پيمان (مبلغ پيشنهادي فروشنده ) است كه برحسب درصدهاي جدول بند “ ب “ ماده (5) تعيين مي گردد و بايد قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارايه شود.

ميزان پيش پرداخت بر طبق آيين نامه معاملات دولتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله تعيين مي گردد كه درقبال تضمين هاي نوع “ الف “ ، “ ب“ ، “ ج “ و “ هـ 2 “مندرج در ماده (3) پرداخت خواهد شد . تضمين پيش پرداخت بايد تا پايان مدت قرارداد داراي اعتبار بوده و مادام كه مهلت هاي فوق منقضي نشده باشد، مكلف به تمديد اعتبار آن است .

استرداد تضمين انجام تعهدات اين قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمين هاست كه درتبصره ذيل ماده (8) آمده است .

ماده 8 دستگاههاي اجرايي بايد از برگهاي (فرمهاي ) پيوست اين آيين نامه (نمونه يك تا چهار) براي تضمين هاينوع “ الف “ و “ ب “ مندرج درماده (3) استفاده كنند. شرايطي كه دربرگهاي يادشده براي استرداديا ابطال ضمانت هاي بانكي تعيين شده است براي انواع ديگر تضمين نيز بايد رعايت شود.

تبصره 1- موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمين ها عبارتنداز :

1-تضمين شركت درمناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارايه تضمين انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.

2-تضمين يا سپرده پيش پرداخت به تناسب انجام كار يا تحويل كالا براساس گواهي كارفرما آزاد مي گردد.

3-تضمين انجام تعهدات پس از تحويل موقت وصدور گواهي تحويل موقت مسترد مي گردد.

4-درمواردي كه به تشخيص كارفرما در خريد كالا حصول اطمينان از صحت عملكرد آن براساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه درصد (50%) از ضمانتنامه يا سپرده انجام تعهدات بر طبق رديف (2) آزاد و پنجاه درصد (50%) دوم پس از پايان دوره تضمين و صدور گواهي تحويل قطعي مسترد مي گردد.

آزادسازي اين بخش از تضمين انجام تعهدات منوط به گواهي كارفرما مبني برتحويل نقشه هاي “ چون ساخت “ و دستورالعملهاي بهره برداري و نگهداري ميباشد.

5-استرداد كسور وجه الضمان قراردادهاي منعقده با مصوبات قبلي ، تابع مفاد اين تصويب نامه مي باشد

تبصره 2- تازمان اجرايي شدن استفاده از نمونه ضمانت نامه هاي موضوع اين ماده توسط بانكها اجازه داده مي شود ضمانت نامه هايي كه درفاصله زماني تصويب آيين نامه لغايت پايان سال 1382 مطابق فرم هاي ابلاغي درمقررات مورد عمل قبلي توسط بانكها صادر شده يا مي شود مورد قبول دستگاههاي اجرايي قرار گيرد بانكها مكلفند حداكثر از اول سال 1383 به بعد كليه ضمانت نامه ها را بر طبق نمونه هاي جديد ابلاغي صادر وارائه نمايند.

ماده 9 ساير شرايط لازم در مورد تضمين هاي قراردادها طبق شرايط عمومي قراردادهاي مصوب سازمانمديريت و برنامه ريزي كشور ميباشد.

ماده 10-دستورالعمل استفاده از تضمين هاي نوع “ هـ “ مندرج در ماده (3) تا دوماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه وتوسط سازمان ياد شده براي اجرا ابلاغ ميشود. تا ابلاغ آيين نامه مذكور ، دستگاههاي اجرايي مي توانند با تشخيص خود از تضمين هاي نوع “ هـ “ مندرج در ماده (3) استفاده كنند.

ماده 11-تضمين معتبر براي انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي ، فقط ضمانت هاي بانكي از بانكهاي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است . ضمانت نامه بخش ارزي قراردادها به لحاظ مقدار بايد حداقل معادل بخش ارزي قرارداد و نوع آن همان ارزقرارداد باشد. مبلغ پيش پرداخت وشرايط پرداخت يا بازپرداخت سهم ارزي پيش پرداخت قراردادها ، طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درزمان واگذاري كارها ميباشد.

ماده 12-سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نظارت برحسن اجراي اين آيين نامه و پاسخگويي به سوالات احتمالي را برعهده دارد.

ماده 13-اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 10729/ 26590هـ مورخ 1/4/81 ميگردد. 

 

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

حسابدار دست‌‏پاچه مالیات رو دو برابر می‌کنه!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 30 خرداد 1403