..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۲(تعین دستمزد سال ۱۳۹۲ کارگران)

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۲(تعین دستمزد سال ۱۳۹۲ کارگران)

۱- از اول سال ۱۳۹۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گرد. همچنین از اول سال ۱۳۹۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد.
.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود.
.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۲ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و و جبران خدمت صورت می گیرد.
.
تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۱، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
.
تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شورای عالی کار و در راستای مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و با یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگروه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۲ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند، نخواهد شد.
.
۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.”

.

اسدا….عباسی

سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفا ه اجتماعی

.

——————————————————————————

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱  شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (شماره ۲۱۵۳۷۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱)

در اجرای بند چهار بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۱ اسفند ۹۱ شورای عالی کار، نحوه اجرای بخشنامه مذکور درباره کارگران کارمزدی به شرح ذیل است:
.
۱ – نحوه اعمال ۱۰ درصد افزایش بند یک بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۹۲ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۹۱) در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۰ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز باید ۱۰ درصد افزایش یابد.

تبصره: چناچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر، به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۰ درصد افزایش خواهد شد.(زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)
.
۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یک بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۰درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۹۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال دیگر افزایش خواهد یافت و درصورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۹۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت درمورد آنان برقرار خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغییر مزد کمتر از ۱۶۲۳۷۵ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۶۲۳۷۵ ریال خواهد بود.
.
۳ – اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران مزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲ اسفند ۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

.

اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

.

————————————————————————————-

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورایعالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌باشند  ( شماره ۲۱۵۳۷۳ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱)

.

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۱ شورایعالی کار، نحوه‌ اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

.

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۲ روزانه ۱۰ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۱)‌ به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۲=۱۹۴۸۵+(۱،۱۰  x آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۱)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۱۶۲۳۷۵ ریال در روز شود، مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستور‌العمل اجرایی طرح‌های طقه‌ بندی یا عرف و رویه‌ کارگاه جزئ مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) باستی از اول سال ۱۳۹۲ معادل ۱۰ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال۱۳۹۱) و نظایر آن‌ها.

تبصره ۳: هم چنین در اجرای بندی ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۱۰ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۱)، از ابتدای سال ۱۳۹۲ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح‌ طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند.) در سال ۱۳۹۲ خواهد بود.

.

ب: نحوه‌ اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۲

جدول  مزد سنوات در گروه‌های بیست‌ گانه در سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در مورد کارگرانی که از ۱/۱/۱۳۹۲ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۹۲ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۱۰ درصد نمی‌شود.

.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست گانه – (ارقام ریال در روز)

.

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

گروه

۳۹۰۰

۳۸۰۰

۳۷۰۰

۳۶۰۰

۳۵۰۰

۳۴۰۰

۳۳۰۰

۳۲۰۰

۳۱۰۰

۳۰۰۰

نرخ پایه

 

۲۰

۱۹

۱۸

۱۷

۱۶

۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

گروه

۵۸۰۰

۵۶۰۰

۵۴۰۰

۵۲۰۰

۵۰۰۰

۴۸۰۰

۴۶۰۰

۴۴۰۰

۴۲۰۰

۴۰۰۰

نرخ پایه

.

 تبصره ۲:در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزدناشی از ارتقاء:

در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن‌، مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل، مطابق جدول پیوست می‌باشد.

در کارگارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌ بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

.

اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

——————————————————————————–

جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شمار ۲۱۵۳۷۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، قابل اجرا در سال ۱۳۹۲

.

(جایگزینی تجربه به‌جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل)

.

 ردیف

مدرک تحصیلی 

 مدرک تحصیلی شغل (شرایط احراز شغل) و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل   (ریال در روز)

 خواندن و نوشتن

پایان دوره ابتدایی 

 پایان    دوره راهنمایی

 دیپلم   متوسطه

 فوق   دیپلم

 لیسانس

 فوق   لیسانس

 دکتری

۱

 بیسواد

 ۵۷۵۰

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۱۹۷۰۰

       

 ۲

اول دبستان

 ۴۳۷۵

 ۶۹۲۷

 ۱۳۱۴۳

 ۱۸۷۹۲

       

 ۳

 دوم   دبستان

 ۳۰۰۰

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

 ۱۷۸۸۳

       

 ۴

 سوم   دبستان

 ۱۵۰۰

 ۴۳۷۵

 ۱۱۴۳۲

 ۱۶۸۷۰

       

 ۵

چهارم دبستان

 

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

 ۱۵۸۶۰

       

 ۶

 پایان   دوره ابتدایی 

   

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

       

 ۷

اول  راهنمایی

   

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

       

 ۸

دوم راهنمایی

   

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

       

 ۹

 پایان    دوره راهنمایی(سیکل)

     

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

     

 ۱۰

اول دبیرستان

     

 ۶۹۲۷

 ۱۳۱۴۳

     

 ۱۱

 دوم   دبیرستان

     

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

     

 ۱۲

 سوم   دبیرستان

     

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

     

 ۱۳

 دیپلم   و پیش دانشگاهی

       

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

   

 ۱۴

 فوق   دیپلم

         

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 

 ۱۵

 لیسانس

           

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۱۶

 فوق   لیسانس

             

 ۸۱۰۴

.

مثال: چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل، روزانه مبلغ ۱۰۵۹۹ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می‌گردد.

.

توضیح: افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلاً مشمول کسر مزد سنوات شده‌اند، در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید، به جای مدرک تحصیلی شاغل، مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

.

اسhsn

.

.

.

.

.

—————————————————————————–

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

آسوده كسيه كه موسسه نداره/ از بیمه و مالیاتش خبر نداره!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 11 آذر 1402