..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران ابلاغ شد

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران ابلاغ شد

 

 

دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران

مشتمل بر ۴۰ ماده و ۱۵ تبصره مصوب مورخ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

 .

 بخش اول: تعاریف

مادۀ ۱- اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌ شده در مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، اساسنامة شرکت بورس کالای ایران، دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران با همان تعاریف در این دستورالعمل به‌کار رفته ‌است. سایر اصطلاحات به صورت زیر تعریف می‌شوند :

 

۱- اموال غیرمنقول: عبارت است از املاک و مستغلات با کاربری‌های گوناگون اعم از اداری، تجاری، مسکونی و اراضی زراعی. شرایط اموال غیرمنقول قابل معامله در بورس به تصویب هیأت پذیرش می‌رسد.

۲- بازار فرعی: بازاری است که براساس تبصرۀ مادة ۴ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران به پیشنهاد بورس به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده است

۳- سند تسویه خارج از پایاپای: سندی است که جهت اتمام فرآیند معامله در بورس، به اتاق پایاپای ارائه می‌گردد و طی آن فروشنده به ایفای تعهدات طرفین در چارچوب شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه اقرار می‌نماید. فرم این سند به تصویب هیأت مدیرۀ بورس می‌رسد.

۴- کمیته عرضه: کمیته عرضه موضوع بند ۹ مادة ۱ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران است که علاوه بر وظائف و اختیارات محوله در دستورالعمل مذکور در خصوص پذیرش کالا در بازار فرعی و همچنین سایر وظائف و اختیارات محوله در این دستورالعمل نیز اتخاذ تصمیم می‌نماید.

۵- عرضة یکجا: عرضة کالا به صورت یکجا و توسط یک عرضه‌کننده است.

 

  بخش دوم: اقدامات پیش از عرضه

مادۀ ۲- جهت پذیرش هر کالا در بازار فرعی باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:

۱- ممنوعیت یا محدودیت قانونی برای معامله کالا وجود نداشته باشد.

۲- کالا دارای مشخصات، شرایط و کیفیت قابل احراز بوده و امکان تطبیق کیفیت آن با شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه برای بورس و خریداران وجود داشته باشد.

۳- عرضه‌کننده کالا توانایی تودیع وثایق لازم را جهت تضمین تحویل کالا نزد اتاق پایاپای داشته باشد و محدودیت قانونی جهت انجام معامله وی وجود نداشته باشد.

تبصره: کالایی که توسط یک عرضه‌کننده در سایر بازارهای بورس پذیرفته شده باشد، قابلیت پذیرش توسط همان عرضه‌کننده در بازار فرعی را ندارد.

.

مادۀ ۳- کالاهای موضوع مادۀ ۲ این دستورالعمل، از جمله کالاهای زیر می‌باشند:

۱- اموال غیرمنقول.

۲- کالاهایی که طبق مقررات شرایط پذیرش در بازار معاملات کالای فیزیکی را از دست می‌دهند.

.

مادۀ ۴- درخواست پذیرش کالا جهت عرضه در بازار فرعی به همراه مدارک زیر باید توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز کامل بودن مدارک در بورس ثبت شوند:

۱- پرسشنامه پذیرش و فرم شناسه کالا.

۲- فرم سفارش فروش.

۳- رسید پرداخت حق پذیرش.

۴- مستندات لازم جهت احراز مالکیت عرضه‌کننده بر کالای مورد پذیرش که در خصوص هر نوع کالا توسط هیأت مدیرۀ بورس تعیین می‌گردد.

۵- تعهد عرضه‌کننده مبنی بر فراهم نمودن شرایط مورد درخواست بورس جهت بازدید متقاضیان خرید از کالای مورد پذیرش.

۶- اصل یا کپی برابر اصل مستندات کالاهای وارداتی که فهرست آن در پرسشنامة پذیرش قید شده است.

۷- تائیدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهائی که عرضه آن‌ها به عموم مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی می‌باشد.

۸- قرارداد مشاور پذیرش.

۹- سایر اطلاعات و اسناد به تشخیص متقاضی یا درخواست کمیته عرضه.

.تبصرة ۱:   بورس مستندات مربوط به مشخصات و یا استاندارد کالا را در قالب امیدنامه در سایت رسمی خود درج و منتشر می‌نماید، امیدنامه جزء لاینفک اطلاعیة عرضه است.

تبصرة ۲:   در صورت تشخیص کمیته عرضه، گزارش ارزشیابی کالا توسط مراجع ذیصلاح باید ارائه گردد.

تبصرة ۳:   فرمت پرسشنامة پذیرش، فرم شناسة کالا، امیدنامه و فرم سفارش فروش به تصویب هیأت مدیرة بورس می‌رسد.

.

مادۀ ۵- جهت هر نوبت عرضه کالا در بازار فرعی باید درخواستی مجزا به بورس ارائه شده و موافقت کمیته عرضه اخذ شود. عرضه یک کالا در بازار فرعی دلیلی بر امکان تداوم عرضه آن بدون طی الزامات این بخش دستورالعمل نمی‌باشد.

.

مادۀ ۶- کمیتۀ عرضه حداکثر ۵ روز کاری پس از دریافت مستندات و اطلاعات کامل موضوع مادۀ ۴ این دستورالعمل نظر خود مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با پذیرش کالا در بازار فرعی بورس را اعلام می‌نماید.

.

مادۀ ۷- در صورت موافقت کمیتۀ عرضه با پذیرش کالا در بازار فرعی، بورس موظف است امیدنامه کالای پذیرش شده و سایر مستندات مربوطه را به سازمان ارسال نماید. در صورتی که سازمان ظرف ۳ روز کاری نظر خود را مبنی بر عدم عرضه به بورس اعلام نکند، بورس می‌تواند نسبت به انتشار عمومی امیدنامه اقدام نماید.

تبصرۀ ۱:  کلیه مدارک و مستنداتی که در جریان بررسی پذیرش کالاها در بازار فرعی ارائه می‌گردد، باید مستقلاً در سوابق بورس نگهداری شده و حسب در خواست سازمان بلافاصله ارائه گردد.

تبصرۀ ۲:  در صورتیکه سازمان تشخیص دهد که در جریان بررسی و موافقت با پذیرش کالاها در بازار فرعی یا نحوه و میزان اطلاعات ارائه شده، مقررات رعایت نشده است، می‌تواند از عرضه کالا در بازار فرعی جلوگیری نماید.

.

مادۀ ۸- پس از پذیرش و تا قبل از عرضه کالا در بازار فرعی هر زمان که کمیته عرضه تشخیص دهد کالا شرایط پذیرش در بازار فرعی را از دست داده یا عرضه‌کننده آن مقررات را نقض کرده است، پذیرش آن کالا در بازار فرعی را لغو و از عرضه کالا در بازار فرعی جلوگیری خواهد کرد.

تبصره: پس از هر نوبت عرضه کالا، پذیرش آن در بازار فرعی طبق ترتیبات این دستورالعمل خود بخود لغو می‌گردد.

.

مادۀ ۹- در خصوص کالاهایی که قبلاً در بازار معاملات کالای فیزیکی پذیرفته شده و طبق مقررات تعلیق می‌شوند، فرایند پذیرش در بازار فرعی به شرح زیر می‌باشد :

۱-  در صورت تعلیق کالای یک عرضه‌کننده در بازار معاملات کالای فیزیکی بورس گزارش کارشناسی پذیرش کالا در بازار فرعی را به کمیته عرضه ارائه می‌کند و در خصوص پذیرش کالای مذکور در بازار فرعی طبق مواد ۶ و ۷ این دستورالعمل تصمیم‌گیری می‌شود.

۲-  در صورت پذیرش کالا در بازار فرعی مطابق بند ۱ این ماده، حداکثر زمان معامله کالا در این بازار ۳ ماه از تاریخ تعلیق خواهد بود. طی این مدت رعایت ماده ۵ این دستورالعمل الزامی نبوده و ضرورتی به طی فرایند پذیرش برای هر نوبت عرضه نخواهد بود.

۳-  طی دوره سه ماهه موضوع بند فوق هر زمان که کالا رفع تعلیق شد، معاملات کالا در بازار فرعی متوقف و در بازار معاملات کالای فیزیکی از سر گرفته خواهد شد.

۴-  در صورت تداوم تعلیق تا پایان دوره سه ماهه بورس باید گزارشی مبنی بر تصمیم گیری در خصوص  تداوم تعلیق در بازار معاملات کالای فیزیکی به هیأت پذیرش ارائه نماید.

۵-  در صورتی که هیأت پذیرش تداوم تعلیق را تصویب نماید، کالا کماکان در بازار فرعی معامله خواهد شد، لیکن ضروری است به ازای هر نوبت عرضه فرایند پذیرش کالا در بازار فرعی حسب ضوابط این دستورالعمل انجام شود.

۶-  حداکثر زمان تداوم پذیرش و معامله کالاهای موضوع این ماده در بازار فرعی ۶ ماه از زمان تعلیق کالا در بازار معاملات کالای فیزیکی خواهد بود و پس از پایان مدت مذکور پذیرش کالا به صورت خودکار در بازار فرعی لغو می‌گردد.

 .

بخش سوم: ضوابط عرضه و معاملات

مادۀ ۱۰- در بازار فرعی دو نوع عرضه به شرح ذیل انجام می‌شود. روش عرضه توسط کمیته عرضه و براساس درخواست عرضه‌کننده تعیین می‌شود:

۱-  عرضه به روش حراج حضوری.

۲-  عرضۀ یکجا.

.

فصل اول: ضوابط عرضه و معاملات به روش حراج حضوری

مادۀ ۱۱- در عرضه به روش حراج حضوری، ثبت سفارش، معاملات، تسویه، پایاپای و تحویل کالا وفق مقررات بازار معاملات کالای فیزیکی بورس خواهد بود.

.

مادۀ ۱۲- در عرضه به روش حراج حضوری، در صورت عدم معامله کالا به میزان حداقل خرید جهت کشف نرخ، عرضه‌کننده می‌تواند تا پنج روز کاری پس از اولین عرضه اقدام به عرضه مجددکالای خود نماید. در صورت عدم فروش کالا در دومین عرضه، عرضه کالا در بورس منوط به ارائه درخواست به بورس و طی مجدد فرآیند پذیرش و عرضه خواهد بود.

 .

فصل دوم: ضوابط عرضه و معاملات به روش عرضة یکجا

مادۀ ۱۳- در عرضة یکجا، کارگزار فروشنده در صورتی مجاز به عرضه خواهد بود که معادل ۳ درصد ارزش کالای موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت‌نامة بانکی بدون قید و شرط از فروشنده دریافت و حسب مورد به حساب اتاق پایاپای واریز یا به این اتاق تحویل دهد و تأییدیة اتاق پایاپای را مبنی بر سپردن تضامین مربوطه به بورس ارایه کند.

تبصرة ۱:  عرضه ‌کنندگان دولتی از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. درخصوص سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که نسبت به عرضۀ یکجای کالا اقدام می‌نمایند، اخذ وجوه یا تضامین دیگر جهت عرضۀ کالا بر اساس مصوبۀ هیئت مدیرۀ شرکت موضوع بند (۱۹) مادۀ (۱) دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران، خواهد بود.

تبصرة ۲:  در صورتی که کارگزار فروشنده پس از انتشار اطلاعیه عرضه و قبل از اولین روز عرضه، انصراف کتبی خود را از عرضه اعلام نماید و این انصراف مورد تایید بورس قرار گیرد یا چنانچه به دلیل عدم وجود خریدار معامله انجام نشود، تضامین وی با تایید بورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات در جریان معامله مذکور، حداکثر تا دو روز کاری پس از زمان انصراف یا پایان جلسه معاملات مسترد می‌شود.

.

مادۀ ۱۴- در عرضة یکجا، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانة معاملاتی است که معادل ۳ درصد ارزش کالای موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت‌نامة بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب اتاق پایاپای واریز یا به این اتاق تحویل دهد و تأییدیة اتاق پایاپای را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به بورس ارایه کند.

تبصره:   در صورتی که کارگزار خریدار موفق به انجام معامله نگردد، تضامین وی با تایید بورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات در جریان معامله مذکور، حداکثر تا دو روز کاری پس از زمان انجام معامله مسترد می‌شود.

.

مادۀ ۱۵- اطلاعیه عرضۀ یکجا باید حداقل ۵ روز کاری قبل از عرضه توسط بورس منتشر شود. این اطلاعیه حداقل حاوی اطلاعات زیر است:

۱- نام و مشخصات کالای مورد عرضه و عرضه‌کننده.

۲- تاریخ عرضه.

۳- نوع معامله، در معامله سلف ذکر سررسید تحویل کالا و در معامله نسیه ذکر شرایط پرداخت.

۴- قیمت پایه.

۵- نحوه تسویه وجه معامله ازجمله نقدی یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوۀ تقسیط و وثایق مورد نیاز.

۶- اعلام مهلت‌های واریز بخش نقدی وتنظیم سند تسویه خارج از پایاپای طبق مقررات شامل روز و ساعت پایان مهلت‌های مذکور

۷- شرایط و مهلت بازدید از کالا.

۸- اطلاعات خاص کالای مورد عرضه طبق مقررات یا درخواست بورس.

تبصرة ۱:   در خصوص اموال غیرمنقول حداقل فاصله زمانی انتشار اطلاعیه عرضه تا زمان عرضه با توجه به زمان مورد نیاز جهت بررسی و بازدید از این اموال، طبق مادۀ ۳۶ این دستورالعمل، قابل افزایش است.

تبصرة ۲:   مهلت‌های موضوع بند ۶ این ماده حداقل ۵ روزکاری و حداکثر ۳۰ روز کاری پس از انجام معامله خواهد بود. این مهلت با پیشنهاد عرضه‌کننده، توسط مدیرعامل بورس تعیین می‌شود.

.

مادۀ ۱۶- محدودیت نوسان قیمت در خصوص عرضة یکجا اعمال نمی‌شود.

.

مادۀ ۱۷- کلیة وظایف و تعهدات طرفین معامله صرفاً در چارچوب شرایط مندرج در اطلاعیة عرضه و مقررات مربوطه بوده و شرایط معامله پس از انتشار اطلاعیة عرضه قابل تغییر نمی‌باشد.

.

مادۀ ۱۸- پس از انتشار اطلاعیة عرضه توسط بورس، فروشنده نمی‌تواند از عرضة یکجا در بورس خودداری نماید، مگر اینکه مراتب و دلایل انصراف خود را قبل از عرضه به بورس اعلام و موافقت بورس را اخذ نمایدر صورت انصراف فروشنده بر خلاف ترتیبات فوق، موضوع جهت رسیدگی به تخلفات احتمالی اشخاص تحت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.

.

مادۀ ۱۹- در صورت تمایل فروشنده به انتشار آگهی فروش در جراید، اطلاعات مندرج در آن نباید با اطلاعات ارایه شده به بورس مغایرت داشته باشد. در صورت مغایرت، اطلاعات منتشر شده در سایت رسمی بورس قابل استناد می‌باشد.

.

مادۀ ۲۰- در معاملات عرضه یکجا هر کارگزار خریدار تنها می‌تواند در قالب یک سفارش خرید رقابت نماید و امکان شرکت در رقابت توسط یک کارگزار با سفارش‌های مختلف برای چند شخص یا گروه وجود ندارد.

.

مادۀ ۲۱- یک کارگزار در عرضۀ یکجا نمی‌تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعالیت نماید.

.

مادۀ ۲۲- حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در عرضة یکجا، توسط هیأت مدیرۀ بورس تعیین و در اطلاعیه عرضه یکجا اعلام می‌شود.

  تبصره:  مدیرعامل بورس می‌تواند براساس وضعیت بازار، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش را از سومین جلسه معاملاتی به بعد تغییر دهد، لیکن باید قبل از شروع جلسة معاملاتی، مراتب را از طریق سایت رسمی خود به اطلاع عموم برساند.

.

مادۀ ۲۳- سفارش خرید کارگزار باید برابر کل کالای عرضه شده باشد. همچنین قیمت تعیین شده در سفارش‌های خرید نباید کمتر از قیمت پایه‌ای باشد که در اطلاعیه عرضه اعلام شده است.

.

مادۀ ۲۴- کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانة معاملاتی یا ورود سفارش با قیمتی کمتر از بالاترین سفارش خرید ثبت شده در سامانة معاملاتی، مجاز نمی‌باشد و حذف سفارش خرید فقط در صورت ثبت سفارش خرید با قیمت بالاتر در سامانة معاملاتی مجاز است.

.

مادۀ ۲۵- عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی مجاز است که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید در سامانة معاملاتی حداقل سه دقیقه گذشته باشد.

.

مادۀ ۲۶- در صورتی که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید، ۱۵ دقیقه گذشته باشد و سفارش خریدی با قیمت بالاتر طی این مدت ثبت نشده باشد، و قیمت این سفارش مساوی یا بیشتر از قیمت پایه باشد، عرضه به بهترین سفارش خرید، از طریق کارگزار فروشنده یا به صورت خودکار در سامانة معاملاتی انجام خواهد شد. در هر حال بعد از گذشت ۱۵ دقیقه، ادامة رقابت توسط کارگزاران خریدار مجاز نمی‌باشد.

.

مادۀ ۲۷- در صورتی که در پایان جلسة معاملاتی، زمان ثبت بهترین سفارش خرید ثبت شده قبل از ۱۰ دقیقة پایانی بوده و قیمت این سفارش مساوی یا بیشتر از قیمت پایه باشد عرضه به بهترین سفارش خرید، از طریق کارگزار فروشنده یا به صورت خودکار در سامانة معاملاتی انجام خواهد شد.

.

مادۀ ۲۸- نحوة اجرای فنی مواد ۲۶ و ۲۷ در سامانة معاملاتی توسط بورس تعیین می‌شود. عدم اقدام کارگزار فروشنده مطابق روش‌های اجرایی تعیین شده توسط بورس تخلف محسوب شده و موضوع جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.

.

مادۀ ۲۹- در صورت ثبت سفارش خرید در ۱۰ دقیقة پایانی بازار، ادامة رقابت به جلسة معاملاتی بعد موکول شده و کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با بهترین قیمت روز قبل، در ابتدای جلسة معاملاتی بعد وارد سامانه نماید.

.

مادۀ ۳۰- قطعیت معامله در عرضه یکجا منوط به پرداخت بخش نقدی از سوی خریدار و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای مطابق مقررات و با رعایت موارد زیر می‌باشد:

۱- خریدار مکلف است از طریق کارگزار خود طی مهلت واریز بخش نقدی معامله، نسبت به تسویه بخش نقدی معامله از طریق اتاق پایاپای اقدام نماید.

۲- در صورتی که خریدار مطابق مقررات، برندۀ رقابت بوده و شرایط تحقق معامله مندرج در اطلاعیۀ عرضه را فراهم نماید، فروشنده مکلف به امضای سند تسویه خارج از پایاپای و ارائه آن به کارگزار خود می‌باشد.

۳- کارگزار فروشنده مکلف است سند تسویۀ خارج از پایاپای بخش غیرنقدی را که پس از تامین شرایط اعلامی معامله از سوی خریدار و ایفای تعهدات ناشی از معامله تکمیل شده است، به بورس تسلیم نماید. تسلیم سند مذکور که با رعایت ترتیبات فوق به امضای فروشنده رسیده است، موجب قطعیت معامله در بورس خواهد شد.

۴- در صورت عدم واریز بخش نقدی معامله  طبق شرایط اطلاعیۀ عرضه به حساب اتاق پایاپای در موعد مقرر یا عدم ایفای سایر تعهدات ناشی از معامله از سوی خریدار (که توسط هیئت داوری یا بنا به اقرار طرفین برای اتاق پایاپای محرز شده باشد) اتاق پایاپای کلیۀ کارمزدها و سایر کسورات مصوب را از محل تضامین موضوع مادة ۱۴ این دستورالعمل کسر و مابقی آن را به عنوان وجه‌الضمان ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واریز می‌نماید.

۵- در صورتی که فروشنده علی رغم ایفای تعهدات از سوی خریدار به شرح مفاد این دستورالعمل، از امضای سند تسویه خارج از پایاپای خودداری نماید (این موضوع باید  توسط هیئت داوری یا بنا به اقرار طرفین برای اتاق پایاپای محرز شده باشد)، کلیه کارمزدهای مربوط به معامله از محل تضمین موضوع مادۀ ۱۳ این دستورالعمل کسر و مابقی به عنوان وجه الضمان به خریدار پرداخت می‌گردد. 

۶- در صورت عدم تسلیم سند تسویۀ خارج از پایاپای از سوی کارگزار فروشنده به اتاق پایاپای، معامله محقق نشده و به اختلاف طرفین براساس ترتیبات مقرر در مادۀ ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.

۷- در صورتی که معامله به هر دلیل محقق نشود، بخش نقدی واریزی از سوی خریدار (غیر از ۳% موضوع مادۀ ۱۴ این دستورالعمل) به کارگزار خریدار جهت پرداخت به خریدار مسترد خواهد شد.

تبصره: دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات دولتی از شمول حکم بند ۵ این ماده مستثنی هستند.

.

مادۀ ۳۱- ارائه سند تسویه خارج از پایاپای به بورس و تایید معامله توسط بورس، به منزلۀ تحقق قطعی و پایان فرآیند معامله و تسویه آن در بورس است و بورس در خصوص ایفای تعهدات ناشی از معامله از سوی طرفین، از جمله تحویل کالا و تسویه بخش غیر نقدی معامله هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 

بخش چهارم: ضوابط اختصاصی عرضه و معاملات اموال غیرمنقول

مادۀ ۳۲- اطلاعات خاص اموال غیرمنقول که باید در قالب اطلاعیه عرضه منتشر گردد، شامل موارد زیر است:

۱- نشانی مال غیرمنقول.

۲- پلاک ثبتی.

۳- نوع کاربری ملک.

۴- مساحت عرصه و اعیان به تفکیک.

۵- مشخصات مستحدثات، ابنیه و تاسیسات.

۶- قیمت کارشناسی.

۷- مهلت و نحوۀ بازدید.

۸- فرم مبایعه‌نامه.

تبصره:    قیمت کارشناسی موضوع بند ۶ این ماده توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و گزارش کارشناسی مربوطه به پیوست اطلاعیه عرضه منتشر می‌شود.

.

مادۀ ۳۳- پس از انتشار اطلاعیه عرضه و طبق مهلت بازدید تعیین شده در آن، مشتریان می‌توانند با اخذ معرفی‌نامه از کارگزار خود که دارای مجوز معامله در بازار فرعی می‌باشد، اقدام به بازدید از اموال غیرمنقول عرضه شده نمایند.

.

مادۀ ۳۴- ضوابط نحوۀ تعیین کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، توسط هیأت مدیرۀ بورس تصویب می‌گردد.

.

مادۀ ۳۵- کمیته عرضه برای پذیرش مال غیر منقول، مفاد گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری و شرایط مندرج در آن را ملاک عمل قرار می‌دهد و مسئولیت اصالت اسناد و صحت ارزیابی‌های ارائه شده بر عهدۀ عرضه‌کننده و کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

.

مادۀ ۳۶- مهلت بازدید و بررسی اموال غیرمنقول توسط کمیته عرضه و با توجه به شرایط خاص مورد معامله و ماهیت دارایی تعیین می‌شود. این مهلت حداقل ۱۰ روز کاری و حداکثر ۳۰ روز کاری باشد.

.

مادۀ ۳۷- بورس حسب مورد از عرضه یا تداوم عرضه اموال غیر منقولی که دارای ممنوعیت یا محدودیت قانونی در نقل و انتقال بوده و املاکی که هرگونه پروندة قضایی و شبه قضایی در مورد آنها طرح و در حال رسیدگی است و اسناد رهنی و نیز املاکی که در رابطه با آنها حکم لازم‌الاجرا از مراجع ذیصلاح صادر شده و به بورس ارائه شده است خودداری می‌نماید. مسئولیت اطلاع دادن موضوع مذکور بر عهدة عرضه‌کننده می‌باشد.

.

مادۀ ۳۸- در معاملات اموال غیرمنقول، مبایعه نامه امضا شده طبق فرمتی که در اطلاعیه عرضه ارائه شده است، جزء لاینفک سند تسویه خارج از پایاپای می‌باشد. این مبایعه‌نامه در مرجعی که هیئت مدیرۀ بورس تعیین می‌کند و طبق ترتیبات اجرایی مصوب آن هیأت مدیره، تنظیم می‌گردد.

 .

بخش پنجم: سایر موارد

مادۀ ۳۹- موارد پیش‌بینی نشده در این دستورالعمل، تابع سایر رویه‌ها و قواعد معاملاتی مصوب بورس است.

.

مادۀ ۴۰- در خصوص انتشار اطلاعات معاملات در بازار فرعی بورس، اطلاعات مربوط به قیمت معامله اعم از قیمت کمترین، بیشترین، میانگین موزون و پایانی معاملات و تغییرات آن، موضوع بندهایی از مادۀ ۲ دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس کالای ایران مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ هیأت مدیرة سازمان قابل انتشار نمی‌باشد.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

انبار رو آخر زمستون می‌‏شمارن!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 5 تیر 1403