..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ روش برقراري حقوق بازنشستگي

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

الف ـ روش برقراري حقوق بازنشستگي مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري‌:
1 ـ دستگاههاي متبوع مشتركين صندوق بازنشستگي موظفند حداقل يك ماه قبل از موعد بازنشستگي ،پرونده پرسنلي‌واجدين شرايط بازنشستگي رابهمراه پيش نويس حكم برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي جهت بررسي وتاييد قطعي به سازمان بازنشستگي كشوري ارسال نمايند و سازمان بازنشستگي كشوري موظف است ظرف مدت مذكورپرونده رابررسي و نواقص و اشكالات را با هماهنگي دستگاه اجرائي ذيربط برطرف نموده و بهرحال همزمان با تاريخ اجراي‌حكم بازنشستگي وي اقدام نمايد. تبصره ـ دستگاه متبوع مشتركين صندوق بازنشستگي موظفند قبل از موعد بازنشستگي اجباري و متقاضيان واجد شرايط باانجام برنامه‌ريزيهاي لازم نسبت به بررسي و رفع نواقص پرونده واجدين شرايط اقدام نمايند.
2 ـ مؤسسات مشترك صندوق بازنشستگي كشور كه امور پرسنلي آنها بصورت غير متمركز اداره مي‌شود موظفند ترتيبي‌اتخاذ نمايندكه كليه مراحل روش بازنشستگي تا مرحله صدور حكم برقراري راساً توسط واحدهاي استاني تابعه انجام شده‌و مستقيماً به سازمان بازنشستگي كشوري و يا نمايندگي آن در استانها ارسال مي‌گردد.
تبصره ـ دستگاههايي كه امور پرسنلي آنها به صورت متمركز انجام مي‌پذيرد موظفند با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اجراي‌مفاد اين بند اقدام لازم را بعمل آورند.
3 ـ از تاريخ 1/1/1373 انجام كليه امور مربوط به صدور حواله وجه و اختصاص و اعلام شماره چك به ذيحسابي‌دستگاههاي اجرائي بعهده سازمان بازنشستگي كشوري محول مي‌گردد و سازمان بازنشستگي موظف است با همكاري‌وزارت امور اقتصادي و دارائي در اين زمينه اقدام لازم را بعمل آورد.
4 ـ سازمان بازنشستگي كشوري مكلف است بمنظور تسريع در امر رسيدگي به پرونده‌هاي واجدين شرايط بازنشستگي‌اقدام لازم را نسبت به تهيه مجموعه‌اي حاوي راهنمائي‌هاي ضروري در امر احتساب سنوات خدمت‌، مدارك مورد نياز،احتساب حقوق و رفع ابهامات موجود در قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرائي و ساير مشكلات مبتلا به معمول و ضمن ارسال به‌دستگاههاي مشمول‌، زمينه آموزش نيروي انساني شاغل در امور بازنشستگان را با همكاري دستگاههاي مربوط فراهم‌نمايد.
ب ـ روش برقراري مستمري بازنشستگي در سازمان تأمين اجتماعي‌:
1 ـ كارفرمان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي موظفند به منظور تسريع و تسهيل در امر برقراري مستمري‌، قبلاً نسبت‌به تهيه فهرست واجدين شرايط بازنشستگي و متقاضيان بازنشستگي اقدام نموده و حداقل 4 ماه قبل از تاريخ ترك كار بيمه‌شدگان نسبت به اعلام ليست مذكور به سازمان تأمين اجتماعي شعبه محل ارسال ليست و پرداخت حق بيمه اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به نظارت بر اجراي مفاد بند فوقالذكر در كليه كارگاههاي‌مشمول قانون تأمين اجتماعي اقدام نمايد.
تبصره 2 ـ بيمه شدگان اختياري‌، مي‌توانند طبق مفاد اين بند راساً نسبت به ارائه تقاضا به شعبه محل پرداخت حق بيمه اقدام‌نمايند. تبصره 3 ـ منظور از كارگاه در اين مصوبه كليه شركتها، كارخانجات‌، موسسات‌، دستگاهها و ساير واحدهايي است كه به‌نحوي از انحاء تحت پوشش خدمات سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند.
تبصره 4 ـ در مواردي كه قانون بازنشستگي پيش از موعد به حكم قانون اجراء مي‌شود كارفرمايان موظفند عيناً طبق مفاد اين‌بند به موارد فوق عمل نمايند.
2 ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ دريافت فهرست واجد شرايط بازنشستگي ودرخواست كنندگان بازنشستگي تا تاريخ ترك كار موضوع مفاد بند 1 نسبت به بررسي پرونده و جمع آوري سوابق پرداخت‌حق بيمه و همچنين انجام مراحل مورد لزوم اقدام نمايند.
3 ـ كليه كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي موظفند در همان روز اعلام تاريخ ترك كار بيمه شده گواهي‌مدت كاركرد و حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه شدگان مزبور را كه هنوز نسبت به ارسال ليست و پرداخت آن اقدام‌ننموده‌اند به سازمان تأمين اجتماعي ادارات كل و شعب ارسال نمايند.
4 ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است نسبت به صدور و تحويل حكم بازنشستگي به نحوي اقدام نمايدكه از تاريخ ترك‌كار، مستمري بازنشستگي‌، برقرار و به مستمري بگير قابل پرداخت باشد.
5 ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است به منظور تسريع در امر رسيدگي به پرونده‌ها و سوابق واجدين شرايط بازنشستگي‌نسبت به تهيه مجموعه راهنما حاوي نحوه جمع آوري و احتساب سنوات پرداخت حق بيمه‌، مدارك مورد نياز، نحوه محاسبه‌ميزان مستمري و رفع ابهامات موجود و سايراطلاعات مورد لزوم اقدام نموده و به كليه كارگاههاي مشمول قانون‌اجتماعي‌ارسال نمايد.
6 ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است به منظور تسهيل و تسريع در امر برقراري مستمري بازنشستگي نسبت به طراحي‌فرم تقاضاي بازنشستگي حاوي مشخصات بيمه شده‌، تاريخ اولين پرداخت حق بيمه‌، آخرين محل كار، فاصله خدمتي وديگر اطلاعات مورد نياز و ساير فرمهاي مورد عمل و همچنين حذف مدارك و مراحل زائد گردش كار برقراري مستمري‌بازنشستگي اقدام نمايد.
7 ـ سازمان تأمين اجتماعي (ادارات كل و شعب‌) موظف است ظرف مدت شش ماه به منظور تسريع در امر دستيابي به‌اطلاعات لازم مستمراً سوابق پرداخت بيمه كليه افراد تحت پوشش را كه در ساير شعب شهرستانهاي مختلف كشور داراي‌سوابق پرداخت بيمه هستند استعلام و جمع آوري نمود و ترتيبي اتخاذ نمايدكه به هنگام انتقال بيمه شدگان كليه سوابق‌پرداخت حق بيمه آنها به آخرين شعبه منتقل شود.
8 ـ كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي موظفند همزمان با اشتغال بيمه شده آخرين محل پرداخت بيمه آنان‌را به سازمان تأمين اجتماعي (شعب دريافت كننده حق بيمه‌) اعلام نمايند.
ج ـ سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظفند در ارائه خدمات فوق نسبت به تسريع در مكانيزه نمودن‌روشهاي انجام كار خود اقدام نموده بطوري كه در طول برنامه دوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي به اتمام رسد.
د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) موظف است ضمن هماهنگي لازم با سازمانهاي بازنشستگي كشوري‌واجتماعي و كليه صندوقهاي خاص اعم از بازنشستگي و حمايتي در اجراي طرح كد ملي تسريع به عمل آورد.
هـ ـ سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و كليه دستگاههاي مشترك صندوق بازنشستگي كشور و كارفرمايان‌مشمول قانون تأمين اجتماعي از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مسؤول حسن اجراي مفاد آن بوده و سازمانهاي ياد شده مكلفند هرسه ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي آن را به دبيرخانه شوراي عالي اداري اعلام نمايند. معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

به مردود می‌گیره تا به مشروط راضی شه!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 5 تیر 1403