..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ لیست انواع بیمه تامین اجتماعی

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

لیست انواع بیمه تامین اجتماعی

  

جدول نوع و نرخ حق بیمه تامین اجتماعی + حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت

 

نوع بیمه

نرخ حق بیمه

سهم بیمه شده

کمک دولت

سهم دولت در اجرای ماده 28 قانون تأمین اجتماعی

از محل منابع حاصله از قانون هدفمند سازی یارانه ها

تعهدات کوتاه مدت

تعهدات بلند مدت

توضیحات

بیماری

بارداری

کمک ازدواج

کمک هزینه کفن ودفن

پروتز واروتز

هزینه سفر

1

صاحبان حرف و مشاغل آزاد

 

%14

%16

%20

%12

%14

%18

————-

%2

————-

. ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

زیرگروههای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به شرح ذیل

2

بیمه زنان خانه دار

%14

%16

%20

%12

%14

%18

————-

%2

————-

.ندارد

ندارد

.ندارد

.ندارد

.ندارد

.ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

3

بیمه دانشجویان

%14

%16

%20

%12

%14

%18

————-

%2

————-

.ندارد

ندارد

.ندارد

.ندارد

.ندارد

.ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

4

بیمه پدید آورندگان،  نویسندگان کتاب و هنرمندان

%14

%16

%20

%12

%14

%18

%10 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار  در هر سال (سهم وزارت ارشاد)

%2

————-

.ندارد

ندارد

.ندارد

.ندارد

.ندارد

.ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

5

نویسنگان و هنرمندان مشمول یارانه

%14

%16

%20

%2

%4

%8

————-

%2

%10

حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار

.ندارد

ندارد

.ندارد

.ندارد

.ندارد

.ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

دستمزد مازاد بر حداقل توسط بیمه شده پرداخت می‏گردد.

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

6

مدد جویان کمیته امداد امام (ره)

%14

%16

%20

%12

%14

%18

————-

%2

————-

.ندارد

ندارد

.ندارد

.ندارد

.ندارد

.ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

پرداخت کل حق بیمه توسط نهاد حمایتی

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

7

مددجویان مشمول یارانه

%14

%16

%20

%2

%4

%8

————-

%2

%10

حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

سهم بیمه شده مدد جو معرفی شده از کمیته امداد توسط مرجع مربوطه پرداخت می گردد.

سهم بیمه شده مدد جو معرفی شده از بهزیستیتوسط بیمه شده پرداخت می گردد.

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

8

کارآفرینان بنیاد شهید

%14

%16

%20

%12

%14

%18

————-

%2

————-

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

پرداخت کل حق بیمه توسط نهاد حمایتی

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

9

زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه

%14

%16

%20

%2

%4

%8

————-

%2

%10

   حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

سهم بیمه شده توسط مرجع معرفی کننده (کمیته امدادیا بهزیستی) پرداخت می گردد

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

10

مربی مهدکودک خودمالک مشمول یارانه

%14

%16

%20

%2

%4

%8

————-

%2

%10حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

11

بیمه شاغلین کسب و کارخانگی

%14

%16

%20

%12

%14

%18

————-

%2

——–

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

12

بیمه نخبگان و استعدادهای برتر

%14

%16

%20

%12

%14

%18

————-

%2

——–

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

بازنشستگی

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

پرداخت کل حق بیمه توسط بنیاد نخبگان و استعدادهای برتر

در صورت انتخاب حمایت درمان، پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت محترم وزیران به ازای هر نفر در ماه الزامی می‏باشد.

13

بیمه کارگران باربر

%27

%7

%20

 

%3

———–

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

تأمین منابع از محل بودجه سنواتی کل کشور

 

14

بیمه خادمین ثابت مساجد

%27

%7

%20

%3

———-

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

تأمین منابع از محل بودجه سنواتی کل کشور

 

15

بیمه خادمین ثابت مساجد فاقد کمک دولت

%27

کامل

————-

%3

———-

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

پذیرش درخواست متقاضیان جدید از تاریخ 1/1/98 با نرخ کامل می باشد

16

صیادان و زنبورداران مشمول یارانه

%27

%17

————-

%3

%10 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

منابع حاصله از قانون هدفمند سازی یارانه ها

دستمزد مازاد بر حداقل توسط بیمه شده پرداخت می گردد

17

بیمه ایرانیان خارج از کشور

%16

%20

%14

%18

————-

%2

——–

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

(درصورت انتخاب حمایت درمانی)

دارد

(درصورت انتخاب حمایت درمانی)

دارد

(درصورت انتخاب حمایت درمانی)

بازنشستگی و فوت

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

در صورت انتخاب حمایت درمانی به میزان  سهم درمان از بیمه شده دریافت می شود و  نیز به عنوان کمک دولت از محل سهم دولت در اجرای ماده 28 قانون تأمین اجتماعی اخذ می گردد

18

بیمه کارگران باربر فاقد کمک دولت

%30

%27

————-

%3

———-

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

پذیرش درخواست متقاضیان جدید از تاریخ 1/1/98 با نرخ کامل می باشد

 

گروه های اجتماعی

19

بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان  فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار

%30

%7

%20

%3

———–

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

تأمین منابع از محل بودجه سنواتی کل کشور

 

بیمه کارفرمایان

20

بیمه کارفرمایان صنفی ( اشخاص حقیقی ) و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی

%30

%27

————-

%3

——–

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

——————-

21

کارفرمایان صنفی کم درآمد مشمول یارانه

%30

%17

————-

%3

%10  حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

منابع حاصله از قانون هدفمند سازی یارانه ها

دستمزد مازاد بر حداقل توسط بیمه شده پرداخت می گردد

 

ادامه بیمه به طور اختیاری

22

اختیاری

%30

%27

———–

%3

————-

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

——————–

 

بیمه های توافقی

23

طلاب و روحانیون

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

مرکز خدمات حوزه علمیه

24

رزمندگان و بسیجیان فعال

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

مؤسسه تأمین درمان بسیجیان

25

مداحان و شاعران اهل بیت

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

بنیاد فرهنگی دعبل

26

پزشکان و پیراپزشکان

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

سازمان نظام پزشکی

27

هنرمندان وصنعتگران صنایع دستی

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

اتحادیه سراسری صنایع دستی

28

اعضاء سازمان نظام دامپزشکی

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

سازمان نظام دامپزشکی

29

اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران

30

اعضاء جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

31

اعضاء انجمن حمایت از مدیران مزرعه

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

انجمن حمایت از مدیران مزرعه

32

اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز بوتان

33

اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلم

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلم

34

اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتان

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

گروه صنعتی بوتان

35

وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

36

 

اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

سازمان نظام مهندسی ساختمان

37

اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا

38

اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

شوراهای حل اختلاف

39

اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز

40

اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران

 

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

41

اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور

 

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور

42

بیمه اعضاء انجمن صنفی امداد خودرویی برون شهری

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

انجمن صنفی امداد خودرویی برون شهری

43

بیمه اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

سازمان نظام کاردانی ساختمان

44

بیمه راکبین و نمایندگیهای پیک موتوری

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

شرکت حمل و نقل کالای تهران

45

بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی

46

بیمه شاغلین در کسب و کارهای مجازی

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

اتحادیه کسب و کار در فضای مجازی

47

بیمه اعضاء شرکت تعاونی خدمات خودرو رفاه ایرانیان

%30

%27

————-

%3

——

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و خدمات درمانی

شرکت تعاونی خدمات خودرو رفاه ایرانیان

 
 
جدول ضریب و درصد انواع بیمه های تامین اجتماعی+ تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت
 
 
 

نوع بیمه

درصد سهم

بیمه شده

 

ضریب دستمزد

 

درصد

سایر

 

درصد

بیکاری

 

دفترچه

تعهدات بلند مدت

تعهدات کوتاه مدت

بازنشستگی

فوت

از کار افتادگی

بیماری

پروتز

و اروتز

بیکاری

کفن

و دفن

اجباری

)بدون احتساب مزایای انگیزشی)

7

 

 

23 کارفرما

436

3 درصد

کارفرما

 

57

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

کارگران ساختمانی

بر اساس

 درجه و ضریب

درجه یک

7

1/4

20 دولت

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

درصورت حادثه ناشی

 از کار

دارد

ندارد

دارد

درجه دو

7

1/3

درجه سه

7

1/2

رانندگان درون شهری

(فعال و بیمه پرداز)

5/13

1/1

5/13 دولت

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

رانندگان بین شهری

(اتوبوس و کامیون)

(فعال و بیمه پرداز)

5/13

1/5

5/13 دولت

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

رانندگان بین شهری

(مینی بوس و سواری)

(فعال و بیمه پرداز)

5/13

1/2

5/13 دولت

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

کلیه رانندگان درون شهری

فاقد کمک دولت

27

1/1

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

کلیه رانندگان برون شهری سبک

فاقد کمک دولت

27

1/2

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

کلیه رانندگان برون  شهری سنگین

فاقد کمک دولت

27

1/5

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

 

دریافت فایل PDF

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

هیچ نرخ‌‏شکنی بی‌‏حکمت نیست!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 28 خرداد 1403