..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران (بخشنامه شماره ۴۲۷۸۷/۹۲ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران (بخشنامه شماره ۴۲۷۸۷/۹۲ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

بخشنامه به معاونت نظارت راهبردي و استانداران

به استناد ماده (۲۵)‌ آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران (شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هيأت محترم وزيران) و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده ۹ آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات (شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هيأت محترم وزيران) دستورالعمل زير به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران ابلاغ مي گردد.

دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران

فصل اول: كليات

ماده ۱- اين دستورالعمل نحوه و ضوابط رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران در مراحل تشخيص صلاحيت، ارجاع كار، انعقاد پيمان، حين اجراي پيمان و تا زمان خاتمه پيمان و يا تحويل قطعي موضوع پيمان و همچنين ميزان تنبيهات انضباطي و محروميت آنان را در حوزه شمول بند ب ماده ۱ قانون برگزاري مناقصات تعيين مي كند.

ماده ۲- اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي گردد:

الف) معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

ب) معاون نظارت: معاون نظارت راهبردي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

ج) پيمانكار: اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي انجام خدمات پيمانكاري،‌ موضوع قانون برگزاري مناقصات (شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۲) و آيين نامه هاي اجرايي آن كه بر اساس آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران (آيين نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هيأت محترم وزيران) و اصلاحات بعدي آن گواهينامه صلاحيت دريافت نموده اند و يا متقاضي دريافت گواهينامه صلاحيت مي باشند.

د) تخلف: عدم رعايت قوانين و مقررات توسط پيمانكار در مراحل تشخيص صلاحيت، ارجاع كار، انعقاد پيمان، حين اجراي پيمان و تا خاتمه و تحويل قطعي پيمان در محدوده اين دستورالعمل.

هـ) محروميت: تنبيه ناشي از تخلف است كه منجر به حذف يك يا چند رشته يا ابطال گواهينامه صلاحيت و يا ممنوعيت پيمانكار و يا هيئت مديره و يا مدير عامل آن از تشخيص صلاحيت و ممنوعيت از ارجاع كار در دوران محروميت مي شود. پيمانكار نيز مجاز به پذيرش كار جديد در اين مدت نيست. بعد از اتمام محروميت پيمانكار بايد نسبت به اخذ صلاحيت مجدد اقدام كند.

و) تعليق گواهينامه:‌ تنبيه ناشي از تخلف است كه منجر به ممنوعيت ارجاع كار جديد در يك يا چند رشته به پيمانكار در مدت تعليق است. پيمانكار نيز مجاز به پذيرش كار جديد در اين مدت نيست. بعد از اتمام مدت تعليق و اصلاح موضوع تعليق گواهينامه براي مدت باقيمانده، اعتبار دارد.

ز) خسارت:‌ هر گونه ضرر مالي و يا زماني و يا عدول از مشخصات فني است كه در اثر نقص در انجام تعهدات پيمانكار به دليل عدم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها به پروژه وارد مي شود.

ح) پيشنهاد رفع محروميت: پيشنهاد تخفيف تنبيه يا مجازات شركت كه از طرف مرجع صدور حكم محروميت ارسال مي گردد.

ط) تجديدنظر: بررسي تقاضاي تغيير حكم صادره توسط هيأت بدوي.

ي) گزارش تخلف: گزارش فني مستندي كه كميت و كيفيت تخلف را در چارچوب اين دستورالعمل مشخص و توسط دستگاه اجرايي و يا دستگاه نظارتي تهيه و ارسال مي گردد.

فصل دوم: مراجع رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران و وظائف آنها

ماده ۳- مرجع دريافت گزارش هاي تخلفات انتظامي (حرفه اي) محل صدور گواهينامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران مي باشد.

ماده ۴- مراجع رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران عبارت است از امور نظام اجرايي طرح ها، هيأت بدوي، هيأت تجديدنظر و استانداري ها

الف) مرجع رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تخلفات انتظامي (حرفه اي) كه منجر به محروميت يك تا دو سال و يا تعليق گواهينامه مي شود، كارگروهي با مسئوليت مدير كل ذيربط مرجع صدور گواهينامه (معاونت يا استانداري ها) مي باشد.

تبصره: مجموع محروميت هاي ناشي از تخلفات بندهاي (ج)، (د)، (هـ)، (و) و (ز) ماده ۱۰ كه بيش از دو سال مي گردد توسط مرجع صدور گواهينامه اعمال محروميت مي شود.

ب) مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) كه منجر به محروميت بيش از دو سال (حداكثر تا سه سال و به استثناء مصاديق تبصره بند الف ماده ۴) مي شود هيأت بدوي است و اعضاي هيأت بدوي عبارتند از:

– رييس امور نظام اجرايي طرح ها (رييس هيأت)

– معاون مربوط به تشخيص صلاحيت پيمانكاران امور

– يك نفر كارشناس صاحبنظر مرتبط با موضوع به تشخيص معاون نظارت

– معاون امور نظام فني

– انجمن صنفي پيمانكاري ذيربط

– نماينده دستگاه اجرايي ذيربط و پيمانكار حسب مورد بدون حق رأي

ج) مرجع رسيدگي به درخواست هاي تجديدنظر، هيأت تجديدنظر مي باشد و اعضاي هيأت تجديدنظر عبارتند از:

– معاون نظارت (رييس هيأت)

– رييس امور نظام اجرايي طرح ها (بدون حق رأي)

– انجمن صنفي پيمانكاري ذيربط (بدون حق رأي)

– رييس امور حقوقي معاونت (يا حداقل معاون امور)

– نماينده دستگاه اجرايي ذيربط و پيمانكار حسب مورد بدون حق رأي

– رييس امور نظام فني

– رييس امور نظارت سرمايه اي

– يك نفر كارشناس خبره به تشخيص معاون نظارت

ماده ۵- جلسات هر يك از هيأت ها با حضور اكثريت اعضاي صاحب رأي رسميت مي يابد و اتخاذ تصميم بر اساس اكثريت آراء حاضرين مي باشد. كليه حاضرين موظف به اظهارنظر مي باشند.

ماده ۶- وظايف امور نظام اجرايي طرح ها و استانداري ها در رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران شامل موارد زير است:

الف) رسيدگي به گزارش هاي تخلفات انتظامي (حرفه اي) منسوب به پيمانكاران

ب) تعيين تنبيهات انضباطي مقرر، اعم از محروميت (يك تا دو سال) و يا تعليق پيمانكار و يا هيئت مديره و يا مديرعامل و يا تبرئه پيمانكار

ج) تهيه گزارش در خصوص تخلف براي هيأت بدوي در صورت لزوم

د) بررسي و رسيدگي به پيشنهاد رفع محروميت احكام صادره استانداري ها (پس از گذشت نصف زمان محروميت)

تبصره: موضوع بند (د) توسط امور نظام اجرايي طرح ها انجام مي شود.

ماده ۷- وظايف هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران شامل موارد زير است:

الف) رسيدگي به گزارش هاي تخلفات انتظامي (حرفه اي) منسوب به پيمانكاران

ب) تعيين محروميت (دو تا سه سال) پيمانكار و يا هيئت مديره و يا مدير عامل و يا تبرئه پيمانكار

ج) بررسي و رسيدگي به پيشنهاد رفع محروميت احكام صادره امور نظام اجرايي طرح ها (پس از گذشت نصف زمان محروميت)

تبصره: در صورتي كه به تشخيص هيأت، تخلفي واقع نشده باشد پرونده مختومه مي گردد.

ماده ۸- وظايف هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران پس از صدور رأي هيأت بدوي شامل موارد زير است:

الف) رسيدگي به درخواست هاي تجديدنظر (در مورد احكام هيأت بدوي) از سوي پيمانكار

ب) رسيدگي به درخواست هاي اعتراض به رأي هيأت بدوي از سوي دستگاه هاي نظارتي و يا ساير مراجع قضايي صلاحيتدار

ج) تجديدنظر در كليه آراء صادره هيأت بدوي بر اساس احكام صادره از مراجع قضايي صلاحيتدار در موضوع مطروحه

د) بررسي و رسيدگي به تقاضاي رفع محروميت احكام صادره توسط هيأت بدوي (پس از گذشت نصف زمان محروميت)

فصل سوم: موارد تخلف و ميزان تنبيهات انضباطي

ماده ۹- در موارد زير گواهينامه يا صلاحيت برخي رشته هاي گواهينامه پيمانكاري شركت تعليق مي گردد:

الف) در صورت خروج فرد امتياز آور (اعم از هيئت مديره و مدير عامل يا پرسنل امتياز آور) كه منجر به كاهش امتياز شركت شود و عدم جايگزيني فرد مناسب ظرف سه ماه (تعليق تا زمان اصلاح موضوع تعليق)

ب) تعليق شركت ها در صورت عضويت همزمان امتيازآوران يك شركت در شركت هاي ديگر به عنوان امتياز آور تا زمان رفع همزماني.

ماده ۱۰- موارد تخلفات انتظامي (حرفه اي) و ميزان تنبيهات انضباطي محروميت به شرح زير مي باشد:

الف) عدم رعايت قانون موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت (دو سال محروميت)

ب) تقصير پيمانكار كه منجر به فسخ هر قرارداد و ضبط ضمانت نامه وي از سوي كارفرما گردد (يك سال محروميت)

ج) ارائه مدارك غيرواقعي ثبتي از جمله روزنامه رسمي يا صورتجلسه سهامداران (يك سال محروميت)

د) ارائه مدارك غيرواقعي اظهارنامه مالياتي (دو سال محروميت)

هـ) ارائه مدارك غيرواقعي مدارك تحصيلي (يك سال محروميت)

و) ارائه مدارك غيرواقعي سابقه بيمه، سابقه كار و يا بيمه كارگاهي قراردادها (يك سال محروميت)

ز) ارائه مدارك غيرواقعي قرارداد شامل متن قرارداد، تأييديه كاركرد يا مفاصا حساب بيمه (به ازاي هر قرارداد ۱۸ ماه محروميت)

ح) واگذاري بيش از ۹۵ درصد پيمان به يك يا چند پيمانكار بدون توافق كارفرما (دو سال محروميت)

ط) تباني، تطميع، تهديد، پرداخت رشوه و يا نظاير آن در فرآيند تشخيص صلاحيت (دو سال محروميت)

ي) تباني، تطميع، تهديد، پرداخت رشوه و يا نظاير آن در فرآيند انتخاب پيمانكار (ارجاع كار) و يا حين اجراي كار، در اين موارد بر اساس نتايج رسيدگي قضايي اقدام خواهد شد (دو سال محروميت)

ك) حضور صوري هيئت مديره و يا پرسنل امتياز آور در شركت هاي پيمانكار از طريق واگذاري مدرك تحصيلي و سوابق نيز تخلف محسوب گشته و فرد و شركت متخلف به مدت يك سال محروم مي گردند.

ل) در مواقعي كه تخلف پيمانكار سبب خسارت به پروژه ها گردد و پيمانكار نسبت به جبران آن اقدام مؤثري نكرده باشد، بسته به ميزان، تنوع، عمق، ابعاد، كيفيت و اثر خسارت، پيمانكار، هيأت مديره و مدير عامل بين يك تا سه سال محروم مي گردند.

م) انعقاد قرارداد در مواردي كه نيازمند گواهينامه صلاحيت مي باشد در زمان محروميت گواهينامه (دو سال محروميت)

تبصره- در صورت تخلفات بندهاي “ط” و “ي”، علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در اين دستورالعمل، موضوع به مراجع قضايي نيز منعكس خواهد شد.

ماده ۱۱- چنانچه در فرآيند انتخاب پيمانكار، پيمانكاري از سوي هيأت رسيدگي به شكايات مناقصات و يا ساير مراجع قضايي صلاحيتدار محكوميت قطعي يابد، به مدت يكسال محروم مي گردد.

تبصره- در مواردي كه از سوي هيأت فوق مستقيماً حكمي مبني بر محروميت از ارجاع كار صادر گردد با ابلاغ به مرجع صدور حكم عيناً قابل اجرا است. در اين موارد تشخيص كفايت محروميت ابلاغي و يا اعمال محروميت اضافي از اختيارات هيأت بدوي است.

ماده ۱۲- در صورت احراز انجام تخلفات انتظامي (حرفه اي) موضوع اين ايين نامه توسط پيمانكار، علاوه بر اعمال جرايم مربوط ضريب ارزشيابي موضوع آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران (اعم از ضريب ارزشيابي محاسبه شده يا ضريبي كه به صورت علي الحساب مورد استفاده قرار مي گيرد) در اولين تشخيص صلاحيت بعد از دوره محروميت به شرح زير تعديل مي گردد:

الف) قراردادهايي كه منجر به محروميت براي پيمانكار گردد امتياز آن قرارداد در تشخيص صلاحيت دوره هاي بعد پيمانكار محاسبه نمي شود.

ب) كاهش ۵ درصدي ضريب ارزشيابي در دوره چهارساله بعد، در صورت تعليق گواهينامه

ج) كاهش ۱۰ درصدي ضريب ارزشيابي در دوره چهار ساله بعد، در صورت محروميت يك سال

د) كاهش ۱۵ درصدي ضريب ارزشيابي در دوره چهار ساله بعد، در صورت محروميت بيش از يك و تا دو سال

هـ) كاهش ۲۰ درصدي ضريب ارزشيابي در دوره چهارساله بعد، در صورت محروميت بيش از دو و تا سه سال

ماده ۱۳- در صورت وقوع چند مورد از تخلفات انتظامي (حرفه اي) مندرج در اين دستورالعمل، تنبيهات انضباطي آنها جمع مي گردد (حداكثر تا سه سال)

تبصره: در صورت وقوع بيش از سه بار تخلف منجر به محروميت توسط اشخاص حقوقي يا حقوقي در يك دوره زماني سه ساله، شخص حقيقي يا حقوقي مورد نظر به صورت دائم محروم مي گردد.

فصل چهارم: فرآيند رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) و تجديدنظر در آراء

ماده ۱۴- دبيرخانه هيأت بدوي، امور نظام اجرايي طرح ها مي باشد و كليه امور شامل مكاتبات، مراجعات و ساير امور مربوط، از طريق آن انجام مي پذيرد.

ماده ۱۵- دبيرخانه هيأت تجديدنظر معاونت نظارت مي باشد و كليه امور شامل مكاتبات، مراجعات و ساير امور مربوط، از طريق آن انجام مي پذيرد.

ماده ۱۶- دبيرخانه هيأت بدوي موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت گزارش هاي تخلف واصله از دستگاه هاي اجرايي و نظارتي در خصوص ارتكاب تخلفات انتظامي (حرفه اي)، موضوع را براي اخذ دفاعيه كتبي از پيمانكار به وي منعكس نمايد. مهلت پاسخگويي دو هفته پس از ارسال نامه مي باشد و عدم پاسخگويي پيمانكار مانع از رسيدگي به موضوع توسط مرجع ذيربط نخواهد شد.

ماده ۱۷- دبيرخانه هيأت بدوي بعد از دريافت گزارش تخلف و دفاعيه كتبي، بايستي طي حداكثر ظرف چهار هفته اقدام به ارسال موضوع به مرجع رسيدگي متناسب با تخلف جهت بررسي نمايد. مراجع رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران، بر حسب نوع تخلف و اسناد مثبته، بايد حداكثر ظرف يك ماه از زمان اعلام موارد تخلف به اين مراجع، درباره آن اعلام نظر و صدور رأي نمايند. در صورت نياز به زمان بيشتر با موافقت معاون نظارت، اين مدت براي مدت دو ماه تمديد مي گردد.

تبصره- ابلاغ آراي هيأت ها با رييس هيأت ها است و پس از ابلاغ لازم الاجراست.

ماده ۱۸- يك نسخه از كليه آراء به امور نظام اجرايي طرح ها ارسال مي گردد. همچنين،‌ محروميت و تعليق پيمانكار در پايگاه هاي اطلاع رساني معاونت اعلام مي گردد.

ماده ۱۹- مرجع تجديدنظر در مورد تمامي آراء محروميت بيشتر از دو سال هيأت تجديدنظر و ساير آراء غيرقابل تجديدنظر مي باشد.

ماده ۲۰- درخواست تجديدنظر بايد حداكثر ظرف سه هفته پس از ابلاغ جريمه به همراه مدارك مستند و مستدل دال بر توجيه تجديدنظر به دبيرخانه تجديدنظر ارسال شود. دبيرخانه موظف است درخواست مذكور را بلافاصله به هيأت تجديدنظر ارسال نمايد.

ماده ۲۱- پس از گذشت نصف زمان محروميت، پيمانكار مي تواند تقاضاي رفع محروميت خود را به مرجع صدور حكم محروميت ارسال نمايد. مرجع صدور حكم محروميت پس از بررسي، با اعلام موافقت خود، پيشنهاد رفع محروميت را با مستندات لازم به مرجع ذيربط ارسال مي نمايد.

ماده ۲۲- افراد حقيقي متخلف منتسب به شركت پيمانكار محروم يا تعليق شده، حسب نظر مرجع رسيدگي كننده در مدت محروميت يا تعليق شركت، از مشاركت در تشخيص صلاحيت شركت هاي عوامل نظام فني و اجرايي محروم مي باشند.

ماده ۲۳- پيمانكاراني كه به استناد اين دستورالعمل محروم و يا تعليق مي شوند، موظفند تعهدهاي قراردادي در دست اجراي خود را بر اساس قرارداد منعقده و پيوست هاي ان (شرايط عمومي و خصوصي) انجام دهند و محروميت آنان به هيچ وجه از تعهدهاي پيمانكار در قبال تعهدهاي قراردادهاي قبلي و در دست اجرا رفع مسئوليت نمي كند.

تبصره- در صورتي كه علت محروميت شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت (مصوب سال ۱۳۳۷) و يا اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسي باشد در خصوص قرارداد مطابق مقررات مذكور توسط كارفرما اقدام مي گردد.

ماده ۲۴- از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، دستورالعمل قبلي با شماره ۲۲۴۴۸۳/۱۰۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ ملغي الاثر مي گردد.

ماده ۲۵- اين دستورالعمل در ۲۵ ماده و ۶ تبصره تهيه و ابلاغ مي گردد و هر گونه اصلاح و تغيير در اين دستورالعمل، از طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ خواهد شد.

بهروز مرادي- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمه

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

هر کی گزارش می‌‏فروشد/ مشتری با وی بجوشد

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 1 مرداد 1403