..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ رویه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

رویه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور


ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺑﻼغ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎدة ۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﻛ ﺸـﻮر (ﻣﺼﻮب ۹۲/۰۴/۰۹ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان)، در ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮة ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﻮرخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ﻣﻘـﺮر ﮔﺮدﻳـﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﺸﻤﻮل ﺛﺒﺖ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ داراﺋﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.


1- ارزﻳﺎﺑﻲ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ﻳﺎ ﻣﺮﻛـﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﻲ، وﻛﻼ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد.

(ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﻲ، وﻛﻼ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.)

۲- ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از داراﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دارای ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داراﻳﻲﻫﺎی ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻚ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﺔ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﻳﺪ درﺧﺼﻮص ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ داراﻳﻲ ﻫﺎی اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.)

۳- در ﻣﻮاردی ﻛﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻌﺪد و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ داراﻳﻲ ﻫﺎی آن ﻃﺒﻘﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن، از ﻳﻚ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ از داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻧﻔﺮادی اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻃﺒﻘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش واﺣﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﻳﺎﺑﻲﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ.

۴- اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوران ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ داراﻳﻲﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

۵- ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.


* ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺔ ﻣﻮرخ ۹۲/۰۶/۲۴ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎدة ۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪی و ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺸﻮر و ﺗﻘﻮﻳـﺖ آن ﻫـﺎ در اﻣـﺮ ﺻـﺎدرات و اﺻـﻼح ﻣـﺎدة ۱۰۴ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣـﺔ ﺷـﻤﺎرة ۹۰۸۳۶/ ت۴۸۷۹۳ﻫـ ﻣﻮرخ ۹۲/۰۴/۱۸ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ” آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ ۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﺔ ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر” ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.


ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺑﻮﺗﺮاﺑﻲﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی/ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮر

ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﻲ ، وﻛﻼ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ


ﺗﺎرﻳﺦ : ========

ﺷﻤﺎره : ==========


ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ………./ ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﻲ، وﻛﻼ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ

[ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار داراﺋﻲﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ]


ﺑﺎﺳﻼم؛

اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﺑﻪاﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ، اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺎدة ۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺸﻮر/ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ ۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﺔ ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ داراﺋﻲ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. از اﻳﻦ رو ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻴﺌﺖ/ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ داراﺋﻲﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺳﺎزد ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ، ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


ﻧﻜﺘﻪ: ﻣﺸﺨﺼﺎت داراﺋﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.


ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎی ﺷﺮﻛﺖ

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

کار در سازمان (حسابرسی) و ما گرد جهان می‌‏گردیم!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 6 خرداد 1403