..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ نحوه محاسبه حقوق کارمندان دولت

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

 نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات كشوری به صورت گام به گام و عملی با استفاده از الگوریتم

مجموع كل حقوق مشمول كسوربازنشستگي به استثناي سختي كار سال 87=B  

مجموع كل حقوق سال 87 =A 
امتياز * (امتيازات مكتسبه شغل ، شاغل و مديريت =c =(D 
E1=B-Dتفاوت تطبيق     
جمع امتيازات عائله و اولاد=T    
H=(C + T*600)+E1+ T
 نحوه تطبیق كاركنان با قانون مدیریت خدمات كشوری و محاسبه اقلام حقوقی را توضیح می دهید.

الف : نحوه محاسبه امتیاز قانون

  1. نحوه محاسبه امتیازات شغل
  2. نحوه محاسبه امتیازات شاغل
  3. نحوه محاسبه امتیازات حق مدیریت
  4. نحوه محاسبه ایثارگری
  5. (عائله مندی و اولاد ، بدی آب و هوا ، سختی کار و…)

ب : نحوه تطبیق

الف: در اجرای این دستورالعمل و پس از تعیین امتیاز کارمندان، بدواً امتیاز کارمند با ضریب 500 محاسبه می شود.

ب:  در صورتی که  حقوق  ثابت و فوق العاده های  مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد تا میزان دریافتی  قبلی (حقوق و فوق العاده های  مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387) به عنوان تفاوت تطبیق ، برای کارمند منظور می شود.

ج:  این  تفاوت  تطبیق در حکم حقوق  ثابت کارمند  تلقی  شده و  با ارتقاء های  بعدی مستهلک نشده و مانع از  افزایش های  بعدی نیز  نخواهد  بود  این  تفاوت در  محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه وی نیز ملاک عمل قرار گرفته است.

مرحله اول : تطبیق با ضریب 500

مرحله دوم : افزایش با ضریب 600

د:  برای تعیین  حقوق و مزایای  قطعی  کارمندان  در سال  1388، کل امتیازات مکتسبه کارمند (در مرحله اول) با ضریب 600 محاسبه شده و سپس تفاوت تطبیق موضوع بند “ب” و سایر پرداختی های که به موجب این دستورالعمل به کارمند تعلق می گیرد به آن افزوده می شود.

هـ : در صورتیکه  حقوق  ثابت و فوق العاده های  مشمول  کسور بازنشستگی  هر   یک از کارمندان نسبت به دریافتی قبلی (حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387) آنان کمتر از پانزده درصد  (15%) افزایش  داشته  باشد به  استناد  جزء “ب”  بند (11) ماده  واحده  قانون  بودجه   سال  1388  کل  کشور  تا  این  میزان  افزایش  یافته  و  در حکم کارگزینی کارمند درج می شود.

مرحله دوم : افزایش با ضریب 600

مرحله سوم: افزایش با ضریب 600

و: در صورتی  که با  اجرای بندهای فوق ،  میزان  افزایش حقوق ثابت، فوق العاده های مشمول  کسور بازنشستگی  و کمک  هزینه های  عائله مندی  و اولاد  هر یک از کارمندان مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، نسبت به دریافتی قبلی (حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387) کمتر از یک میلیون (1000000) ریال افزایش داشته باشد این تفاوت تا سقف مذکور به جمع تفاوت موضوع بند (ب) افزوده خواهد شد.این مبلغ در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار نمی شوند 600000 ریال خواهد بود.


مثال : نحوه تطبیق

مثال نحوه  تطبیق : آقای صدیقی  بدون  امتیاز عائله مندی  دارای  5600 امتیاز حق شغل و 3600 امتیاز حق شاغل که جمعا“ 9200 امتیاز می باشد گه نحوه محاسبه حقوق ثابت نامبرده بشرح ذیل است:

مرحله اول : اعمال ضریب 500 در امتیازات فرد:

فرضاً  جمع  ریالی آخرین  حکم  کارگزینی آقای  صدیقی  در سال  87مبلغ 5320957 ریال بوده است که از این مبلغ 5101437 ریال آن مشمول کسور بازنشستگی بوده است.

جمع امتیازات

 ریال 4600000 =  500  × 9200

 501437 – = 5101437 –4600000

501437 ریال بایستی تفاوت تطبیق به آقای صدیقی داده شود.

مثال نحوه تطبیق : آقای صدیقی بدون امتیاز عائله مندی و اولاد دارای 9200 امتیاز می باشد.

مرحله دوم : افزایش حقوق سال 88 با اعمال ضریب 600

تفاوت تطبیق مرحله یک            جمع امتیازات فرد

ریال 6021437 = 501437 + 5520000 = 600 × 9200

بررسی شرط 15% افزایش :

                           حکم سال 87 مشمول کسور      حقوق (شغل،شاغل،مدیریت و تفاوت تطبیق)  

ریال 920000 = 5101437 – 6021437 = تفاوت حقوق

درصد افزایش حقوق 18% 100×18/0 = 5101437 ÷ 920000


مثال نحوه تطبیق : آقای صدیقی با امتیاز عائله مندی و یک اولاد دارای 10500 امتیاز می باشد.

لذا آقای صدیقی مشمول افزایش 15% نمی باشد .

بررسی شرط 100 هزارتومان :

10220 = (( 210 * 1) + 810)+ 9200          امتیاز آقای صدیقی با عائله مندی و یک اولاد

(10220*600)+501437=6633437جمع حقوق قانون :

جمع حقوق نظام هماهنگ                 جمع حقوق قانون

ریال 1312480 = 5320957 –6633437

 بنابراین حقوق آقای صدیقی بیش از 100 هزارتومان افزایش یافته و مشمول شرط دوم نیز نمی باشد.

عائله مندی و اولاد ، بدی آب و هوا ، سختی کار و…

تا  تهیه  و  تدوین  دستور العمل های  مربوط  به  نحوه  تخصیص  امتیاز  و  یا  تعیین درصدهای  مربوط  به  فوق العاده   اشتغال  خارج   از  کشور ،  فوق العاده  سختی شرایط کار ،  مناطق کمتر توسعه یافته ، بدی آب و هوا و  نوبت کاری ، مبلغ تضمین ،  کسر  صندوق  و جابجایی  محل  خدمت  کارمندان ، مبالغ تعیین شده مندرج در آخرین احکام کارگزینی کارمندان به همان میزان قابل پرداخت می باشد .

–  مبالغ مربوط به فوق العاده های محرومیت از تسهیلات زندگی و مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم و  دور افتاده  تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته ، قابل پرداخت می باشد .

– میزان  هزینه های  فوت  و ازدواج   بر اساس  مقررات  موجود  و  بر مبنای  حکم کارگزینی کارمند در پایان سال 1387 پرداخت می شود.

نحوه محاسبه امتیازات شغل

A :  تعیین رتبه شغلی

الف : کارکنانی که از طرح مسیر ارتقاء شغلی استفاده می کنند:

ارشد                    رتبه ارشد جدول

خبره                    رتبه خبره جدول

عالی                    رتبه عالی جدول

نحوه محاسبه امتیازات شغل

ج : سایرکارکنان  ابتدا در  رتبه مقدماتی قرار می گیرند و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت مربوط و یا 10 سال سابقه خدمت غیر مربوط به یک رتبه بالاتر ارتقاء می یابند.

کارکنان  مشمول بند  (ج)  در مشاغل  تا  سطح کاردانی ، حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل کارشناسی و بالاتر حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء می یابند.

نحوه محاسبه امتیازات شغل

B :  تعیین طبقه شغلی

بر اساس آخرین گروه نهایی به طبقات جدول شماره یک منتسب می شود.

مثال : آقای صدیقی که از طرح مسیر ارتقاء شغلی استفاده می کند و  کارشناس  ارشد  است  و دارای  گروه  18 می با شد به طبقه چهاردهم ورتبه ارشد مربوط می شود ودارای 5600امتیازشغلی خواهند شد.

نحوه محاسبه امتیازات ایثارگری

امتیاز شاغلین و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام درمی آیند برحسب جدول شماره 4 محاسبه خواهد شد.

توجه : در صورتیکه کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد  امتیازی  که  بیشتر است  را  دریافت  می کند  و سپس 25% امتیاز سایر حالات نیز به آن افزوده  می گردد. بشرطی که امتیاز ایثارگری از سقف 1500 امتیاز تجاوز ننماید.

مثال  :  آقای  احمدی  دارای 15% جانبازی و 6 ماه جبهه  داوطلبانه می باشد امتیاز ایثارگری  وی را بدست آورید:

امتیاز جانبازی : 15% جانبازی 6 ماه جبهه           600+( 400×%25 )=700

توجه: در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت

داشته اند نباید کاهش یابد.

نحوه محاسبه امتیازات حق شاغل

با  توجه  به  تحصیلات  ،  دوره های  آموزشی  ، سابقه خدمت    و سابقه  مفید  امتیاز  فرد بر  اساس  جدول شماره  6 محاسبه می گردد .

تبصره1 :  به  ازای  هر سال  سابقه  خدمت  در  مشاغل  سرپرستی (رئیس اداره و پائین تر) 1% و حداکثر 10 سال از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده 66 به امتیازات حق شاغل افزوده می گردد. برای مشاغل مدیریتی (بالاتر از رئیس اداره) 2% و حداکثر 10 سال می باشد.

تبصره2 :  حداکثر امتیازات سابقه خدمت و تجربه بابت 30 سال است و حق شاغل کارمندان نباید از 75% حق شغل تجاورز نماید.

جدول

نحوه محاسبه امتیازات مدیریت

الف : بر اساس جدول شماره2 امتیاز حق مدیریت فرد تخصیص داده می شود.

تبصره :  نحوه  تخصیص  امتیازات  باید به گونه ای باشد که حداقل 50% از مشاغل مذکور در سطح یک و حداکثر 20% آنان در سطح سه تخصیص یابند.

جدول

نحوه محاسبه امتیازات حق مدیریت

مثال :   آقای صدیقی  به  تازگی  به  پست  رئیس  اداره  منصوب شده اند چنانچه سطح پست   ایشان را ملی فرض کنیم و  بر  فرض اینکه کمیته  تطبیق  با  توجه  به  مشخصات  پست  ایشان  را  طبق جدول شماره 2 در سطح دو ملی قرار داده  باشند  آنگاه  امتیاز ایشان 1300 میشود. (جدول)

بر طبق ماده 68 قانون مدیریت خدمات كشوری

ماده 68 – علاوه بر پرداخت های موضوع ماده ( 65 ) و تبصره های آن و ماده ( 66 ) که حقوق ثابت تلقی میگردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت میباشد:

1-  فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج ( 25 %) امیتاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد ( 20 %) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران میرسد.

بر طبق بند 2  بخشنامه شماره 54017 مورخ 89/3/9   ضریب حقوقی كارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری در سال 89  به میزان 636 ریال تعیین گردید .

كه این موضوع باعث افزایش 6 درصدی در حقوق و مزایای كارمندان  در سال 1389 می گردید.

این موضوع یعنی افزایش حقوق دامنه ای به میزان حداقل 20 و حداكثر 50 هزار تومان به نسبت امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده مدیریت پرسنل را در  بر می گرفت.

در آن زمان اقلام حقوقی پرسنل مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری شامل اقلام زیر بود (بر طبق دستورالعمل شماره 14593 مورخ 21/2/88 موضوع تطبیق كارمندان با قانون مدیریت خدمات كشوری)

حق شغل –  امتیاز آن بر اساس گروه شخص در آخرین حكم سال 87 مشخصمی شود(گروه منهای 4 = طبقه شغلی كارمند)

فوق العاده مدیریت – امتیازی بر اساس پست سازمانی فرد به وی تعلق می گیرد

حق شاغل  امتیازی بر اساس مدرك تحصیلی ، سنوات ، ساعات آموزشی،

تفاوت تطبیق (مبلغ ثابت سال 88)

فوق العاده مناطق كمتر توسعه یافته  (مبلغ ثابت آخرین حكم سال 87  برابر مجموع محرومیت از تسهیلات زندگی،فوق العاده جذب مناطق محروم،فوق العاده نوار مرزی)

فوق العاده بدی آب و هوا  (مبلغ ثابت اخرین حكم سال 87)

حق عائله مندی برابر 810 امتیاز

حق اولاد برابر 210 امتیاز برای هر فرزند

سایر

و اقلام دیگری از قبیل فوق العاده سختی كار – فوق العاده نوبت كاری – كه با توجه مقتضیات پست سازمانی فرد در حكم حقوقی وی درج می گردید. قبل از اعلام ضریب سال 89 و افزایش 6 در صدی حقوق و مزایای كارمندان

حقوق كارمند با گروه 8 (طبقه شغلی چهار) و رتبه ارشد به صورت زیر بود و مجرد

 

قلم حقوقی

امتیاز

مبلغ

حق شغل

3600

2160000

فوق العاده مدیریت

0

0

حق شاغل

2264

1358400

جمع

5864

3518400

تفاوت تطبیق

0

1330175

فوق العاده كمتر توسعه یافته

0

99225

فوق العاده بدی آب و هوا

0

19845

سایر

0

52926

جمع

5020571

محل خدمت این فرد در مناطق محروم قرار نداشته است فلذا صرفاً مبلغ محرومیت از تسهیلات زندگی وی در سال 87 به عنوان فوق العاده مناطق كمتر توسعه یافته در احكام بعد از سال 88/1/1  وی درج گردیده است.

وی پس از افزایش حقوق 6 در صدی ابتدای سال 89 به صورت زیر حكم حقوقی دریافت نموده است

البته مبلغی نیز به واسطه یك سال افزایش سنوات وتعداد ساعات آموزشی وی در سال 88 به وی اضافه گردیده است.(56604 ریال)

قلم حقوقی

امتیاز

مبلغ

حق شغل

3600

2289600

فوق العاده مدیریت

0

0

حق شاغل

2353

1496508

جمع

5953

3786108

تفاوت تطبیق

0

1330175

فوق العاده كمتر توسعه یافته

0

99225

فوق العاده بدی آب و هوا

0

19845

سایر

0

52926

جمع

5288279

كه میزان افزایش حقوق وی به صورت زیر است

267708 ریال می باشد

كه دقیقاً معادل با 6 درصد امتیازات حق شغل+حق شاغل وی می باشد

پس از بخشنامه های متعدد و پی درپی كه جایگزین یكدیگر شدند به بخشنامه 41729 مورخ 11/8/89 معاونت توسعه ریاست جمهوری می رسیم كه جایگزین بخشنامه قبلی این معاونت به شماره 37387 مورخ 89/7/20 گردید و تاریخ اجرای ان نیز كه طبق بخشنامه قبلی 88/1/1 تعیین شده بود به تاریخ 90/1/1 موكول شد

بر طبق بخشنامه 41113 مورخ 89/8/24 كلیه نقاط شهری از فهرت مناطق كمتر توسعه یافته حذف گردیده است و این مبلغ از تاریخ 88/1/1 از احكام حقوقی كلیه كاركنان نقاط شهری كسر می گردد بایستی انرا به دستگاه متبوع خود برگردانند

پس از ابتدای 88/1/1 مبلغ 99225 ریال به مدت 18 ماه از مبلغ حقوقی كارمندان كسر گردد و تا پایان سال 89 نیز این مبلغ به انان تعلق نمكی گیرد.

میزان افزایش حقوق این فرد برابر 168483 كه با كسر مبلغی كه بواسطه سنوات و ساعات اموزشی به وی تعلق گرفته به مبلغ افزایش 111789 ریال در سال 89 میرسیم

كه معادل حدود سه درصد حقوق سال 88 (حق شغل+حق شاغل+فوق العاده مدیریت) وی می باشد

 ۳- بخشنامه در رابطه با تطبیق حکم استخدام کارمندان استخدامی سال ۸۸ با کارمندان نظیر سال ۸۷ 


 مدرك تحصیلی 
 حدود تفاوت تطبیق (ریال)
 فوق دیپلم 
 728600
 لیسانس  685100
 فوق لیسانس
 463100
اقلام حقوقی كارمندی كه در اسفند ماه 87 استخدام شده است در جدول زیر آمده است

مدرك : لیسانس

رسته : اداری و مالی

محل خدمت : نقاط شهری

 حقوق مبنا
 396900
 فوق العاده شغل
 535815
 فوق العاده تخصصی
 79380
 فوق العاده بدی آب و هوا
 19845
 فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
 99225
 فوق العاده جذب
 1204500
 تفاوت حداقل دریافتی
 637905
 فوق العاده تعدیل
 408600
 جمع  3382170

 حكم در تاریخ 88/1/1

 حق شغل
 1800000
 حق شاغل
 1293600
 فوق العاده بدی آب و هوا
 19845
 تفاوت تطبیق
 685100
 سایر  84400
   
   
   
   
 جمع  3882945
   
   

مدرك فوق لیسانس

رسته : اداری و مالی

محل خدمت : نقاط شهری 

 حقوق مبنا  431200
 فوق العاده شغل  582120
  فوق العاده تخصصی  86240
 فوق العاده بدی آب و هوا  21560
 فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی  107800
 فوق العاده جذب  1204500
 تفاوت حداقل دریافتی  550440
 فوق العاده تعدیل  408600
   
 جمع  3392460

 حكم در تاریخ 88/1/1

 حق شغل
 1920000
 حق شاغل
 1440000
 فوق العاده بدی آب و هوا
 21560
 تفاوت تطبیق
 685100
 سایر  40000
   
   
   
   
 جمع  3884660
   
   

 این مبالغ در خصوص كارمندانی است كه مشمول ارتقاء شغلی نگردیده اند

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

حسابداری، اختياري!!!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 30 فروردین 1403