..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ همه چیز درباره بیمه کارکنان دولت

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

همه چیز درباره بیمه کارکنان دولت

اعتبار دفاتر درمانی:

الف ـ صندوق کارکنان دولت :

مدت اعتبار دفاتر بیمه شدگان کارکنان دولت (رسمی، شاغل، بازنشسته و موظفین) متشکل از اصلی ، تبعی 1 ، 2 و 3 به ترتیب برنامه ذیل اعمال می گردد:


1- پوشش از طریق کارمند مرد:

1-1 – سرپرست (اصلی) و همسر / همسران :

با عنایت به مدت اشتغال به خدمت 30 ساله کارکنان دولت، مدت اعتبار دفاتر نیز به مدت 30 سال در سه مرحله 10 ساله

می باشد.

1-2- فرزندان مشمول یارانه : 

ذکور: مدت اعتبار دفاتر درمانی فرزندان تا پایان 22 سال سن در سه مرحله (مرحله اول ده سال، مرحله دوم ده سال و مرحله سوم دو سال) می باشد. بعد از پایان 22 سال و اتمام اعتبار دفاتر درمانی در صورت عدم مراجعه بیمه شده جهت تمدید، دفاتر مذکور بطور خودکار ابطال خواهد شد.

اناث: مدت اعتبار دفاتر درمانی فرزندان تبعی 1 تا پایان 18 سال سن در دو مرحله (مرحله اول ده سال، مرحله دوم 8 سال)

می باشد. بعد از پایان 18 سال و اتمام اعتبار دفاتر درمانی در صورت عدم مراجعه
بیمه شده جهت تمدید، دفاتر مذکور بطور خودکار ابطال خواهد شد.

نکته: در صورت مراجعه جهت تمدید دفاتر درمانی افراد مذکور ، تاریخ اعتبار دفاتر به مدت 1سال، 1سال درج خواهد گردید.

1-3- فرزندان غیر مشمول یارانه : 

مدت اعتبار دفاتر درمانی فرزندان  در دو مرحله (10 ساله و 8 ساله) می باشد . بعد از پایان 18 سال و اتمام اعتبار دفاتر درمانی در صورت عدم مراجعه بیمه شده جهت تمدید، دفاتر مذکور بطور خودکار ابطال خواهد شد.


سایر بیمه شدگان :

اعتبار دفاتر درمانی به مدت یکسال می باشد. بعد از پایان یک سال و اتمام اعتبار دفاتر درمانی در صورت عدم مراجعه بیمه شده جهت تمدید دفاتر مذکور بطور خودکار ابطال خواهد شد.

         تبصره 1: دفاتر بیمه ای همسر و فرزندان کارکنان دولت خانم در صورت داشتن حضانت/ سرپرستی ایشان همانند کارمند مرد معتبر می گردد.

تبصره 2: در موارد افزایش عائله یکسان سازی تاریخ اعتبار الزامی است.

تبصره 3: فرزندان محجور دائم العمر (تبعی 1) پس از پایان سن قانونی نیز از دفاتر بیمه با اعتباری همانند برابر با اعتبار سرپرست برخوردار می گردند. ضروری است در موارد تعویض شناسنامه به منظور بررسی ازدواج احتمالی صورت پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه دفترچه

کارکنان دولت:  

الف)  تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت شماره و تاریخ تکمیل از سوی بیمه گر الزامیست).

ب ) اصل شناسنامه سرپرست و کپی صفحه اول و دوم (در صورت توضیحات کپی از صفحه توضیحات الزامی است)

پ)  تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)

ت)  تصویر صفحه اول شناسنامه همسر و فرزندان و افراد تبعی (در صورت وجود توضیحات کپی از صفحه توضیحات الزامی است).

ث)  رویت اصل شناسنامه ذکور بالای 18 سال و اناث بالای 15 سال

ج)  حکم کارگزینی « (تاریخ اجرای حکم (استخدام، انتقال، انفصال، مرخصی بدون حقوق، تبدیل وضع و هر گونه وضعیتی که منجر به خروج کارمند از شمول قانون استخدامی کشور گردد.))»

چ)  گواهی کسر حق بیمه (جهت افزایش عائله و تبعی 3)

ح) هزینه صدور دفترچه

خ) یک قطعه عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال


 کارکنان باز خرید شده وزارت راه وترابری:  

– تکمیل فرم بیمه نامه مخصوص کارمندان رسمی بازخرید شده (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)

– ارائه معرفی نامه از راه و ترابری مبنی بر این که قبلاً اشتغال بکار داشته اند.

ـ تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)

– تصویر آخرین حکم، قبل از بازخرید

ـ رؤیت اصل شناسنامه ذکور بالای 18 سال و اناث بالای 15 سال

– تصویر حکم بازخرید

– تصویر شناسنامه بیمه شده اصلی / سرپرست (از صفحه اول و دوم + صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیحات))

– تصویر شناسنامه افراد تبعی (صفحه اول + صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیحات))

– فیش پرداخت شده حق بیمه یکساله

– فیش هزینه صدور دفترچه

– یک قطعه عکس جدید (4×3) برای سنین بالای 2 سال

مدارک مورد نیاز جهت تعویض دفترچه

کارکنان دولت:
    الف) آخرین فیش حقوقی یا کنترل لیست اسمی موسسه بیمه گزار

ب‌)    ارائه دفترچه قبلی (جهت اخذ برگ مشخصات)

پ) فیش هزینه صدور دفترچه

ت) یک قطعه عکس جدید (4 × 3 )جدید در صورت نیاز برای افراد بالای 2 سال

aتبصره 1: ارائه گواهی تحصیلی جهت فرزندان ذکور بالای 22 سال مشمول قانون تنظیم خانواده در صورت ادامه تحصیل (در صورت عدم ادامه تحصیل پس از 22 سالگی ارائه گواهی کسر حق بیمه یا درج در فیش حقوقی و تغییر لیست ارسالی از طریق اینترنتی مبنی بر پرداخت حق بیمه بصورت تبعی 3 الزامی است).

ث) رویت اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 18 سال الزامیست.


کارکنان بازخرید شده وزارت راه و ترابری: 

الف) ارائه دفترچه قبلی (جهت اخذ برگ مشخصات)

ب) برگ تعویض تکمیل شده موجود در دفترچه (در صورت وجود)

پ) فیش هزینه صدور دفترچه

ت) یک قطعه عکس جدید (4×3) در صورت نیاز برای افراد بالای 2 سال


مدارک لازم جهت صدور دفترچه المثنی

 صندوق کارکنان دولت:

الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی

ب‌)    اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل 

پ) فیش هزینه صدور دفترچه

ث) عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال

ج)کنترل پرداخت حق بیمه به ازاء افراد خانوار (براساس آخرین لیست یا فیش حقوقی)

 کارکنان بازخرید شده وزارت راه و ترابری: 

الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی

ب) اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل 

پ) فیش هزینه صدور دفترچه

ت) عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال


مدارک لازم جهت تمدید دفترچه:

  صندوق کارکنان دولت:

الف) تکمیل بیمه نامه جدید

ب) فیش هزینه صدور دفترچه

پ) اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال سن و ذکور بالای 18 سال و ارائه  گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور بالای 22 سال (در صورت اشتغال به تحصیل).

ت) کنترل پرداخت حق بیمه به ازاء افراد خانواده (براساس آخرین لیست یا فیش حقوقی)

ث) تصویر شناسنامه بیمه شده اصلی و افراد تبعی

ج) عکس جدید(4×3) برای افراد بالای 2 سال سن (در صورت نیاز)

  کارکنان بازخرید شده وزارت راه و ترابری:

الف) تکمیل بیمه نامه جدید

ب) ارایه اصل شناسنامه سرپرست جهت رویت و کنترل

پ) فیش هزینه صدور دفترچه

ت) تصویر شناسنامه بیمه شده اصلی و افراد تبعی

ث) عکس جدید (4×3) برای افراد بالای 2 سال سن (در صورت نیاز)

      ه) اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال سن و ذکور بالای 18 سال و ارائه  گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور بالای 22 سال (در صورت اشتغال به تحصیل).

مدارک لازم جهت ابطال دفترچه:

صندوق کارکنان دولت:

الف) نامه مکتوب از اداره محل خدمت و اعلام علت ابطال (علت منطبق با ضوابط و قوانین)

ب‌)    ارائه آخرین دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می باشد.

ج) کنترل پرداخت حق بیمه به ازاء افراد خانوار (براساس آخرین لیست یا فیش حقوقی)

کارکنان بازخرید شده وزارت راه و ترابری:

الف) درخواست کتبی ازطرف بیمه شده مبنی بر اعلام علت ابطال (علت منطبق با ضوابط و قوانین)

ب) ارائه آخرین دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می باشد.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

براي يك ناحسابرس، در جامعه رو نمي‌‏بندن!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 8 اسفند 1402