..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ کمک هزینه رفاهی کارکنان دولت

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

       جزء “ب” بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، 

 

خدمات کمک های رفاهی کارمندان مقرر در قوانین و مقررات از جمله موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384 و ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستور العمل نحوه پرداخت رعایت اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه برای هر ماه به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با رعایت شرایط زیر به کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می باشد:
الف: کمک هزینه روزانه مستقیم یا غیرمستقیم غذا برای کارمندان که ساعت کار آن ها حداقل 8.5 ساعت در روز است، با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی معادل (18) هجده هزار ریال برای یک وعده غذایی در روز تعیین می شود.
ب: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند، ماهانه سیصد هزار ریال به ازای هر کودک (حداکثر تا سه فرزند) تعیین می شود.
ج: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان دولت که (44) ساعت در هفته کار می کنند مشروط به آنکه از سرویس سازمانی استفاده ننمایند. در تهران به میزان چهارصد و پنجاه هزار ریال و برای شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سیصد هزار ریال تعیین می شود.
در مورد سایر شهرها پرداخت این کمک هزینه منوط به پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا خواهد بود.
کارمندانی که بر اساس مجوزهای قانونی به صورت نیمه وقت یا پاره وقت به خدمت اشتغال دارند یا ساعات موظف کار آنان کمتر از 44 ساعت در هفته می باشد، با تشخیص دستگاه اجرایی می توانند به تناسب ساعات کار هفتگی از این کمک هزینه برخوردار گردند.
د- پرداخت سایر کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (به استثناء موارد فوق) برای هر ماده از سال 1388 تا ابلاغ دستور العمل مربوط که به تصویب شورای توسعه خواهد رسید در حد اعتبارات مصوب و معادل با یک دوازدهم میانگین کمکهای رفاهی سال 1387 قابل پرداخت است

 اضافه کار

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد به جزء “ب” بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، دستور العمل اجرایی پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندان دولت را به شرح زیر تصویب نمود:
الف: اضافه کار
ماده 1- مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود.
مبلغ هر ساعت اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال سالی (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176.
ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر (50) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید.
ماده 3- حداکثر تا بیست درصد کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می نماید، بر اساس دستور العمل صادره از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد موضوع ماده (2) این دستور العمل مستثنی می باشند.
تبصره – کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموریت برخوردار می شوند از اضافه کار موضوع این ماده برای ایام ماموریت برخوردار نخواهند شد و لیکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی بر اساس مفاد ماده یک این آیین نامه شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده (2) و (3) این دستور العمل بلامانع خواهد بود.
ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف
ماده 4- به کارمندان دستگاه های اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، می نمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت می باشد.
– حق التحقیق
مبلغ هر ساعت حق التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2 .
– حق التدریس برای آموزش های خارج از نظام آموزشی رسمی کشور
مبلغ هر ساعت حق التدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2 .
– حق الترجمه
مبلغ حق الترحمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 5 .
مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر3 .
– حق التالیف
مبلغ حق التالیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 4 .
مبلغ حق التالیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3 .
ماده 5- صلاحیت علمی کارمندان برای انجام تحقیق، ترجمه، تالیف و ضرورت انجام موضوع، به تایید مسئول آموزش و توسعه منابع انسانی دستگاه خواهد رسید.
تبصره1- نحوه محاسبه حق التدریس مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش بنا به پیشنهاد وزارت مذکور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که انجام تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، جز وظایف جاری کارمندان باشد و در وقت اداری صورت پذیرد مبالغ مذکور قابل پرداخت نیست.
ماده6- چنانچه دستگاه های اجرایی بازنشسته را در اجرای ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام تدریس بکار گیرند، میزان حق التدریس وی بر اساس ضوابط این آیین نامه و معادل حقوق ثابت کارمندان شاغال که با شرایط آخرین حکم کارگزینی قبل از بازنشستگی وی، مشابه است و با رعایت سقف مقرر در ماده مذکور، تعیین و پرداخت خواهد شد.
این ضابطه صرفا در رابطه با نحوه محاسبه حق التدریس بازنشستگان موضوعیت دارد و در خصوص سایر موارد موضوع این ماده بر اساس ضابطه ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد، اقدام می شود.
ماده 7- به استناد تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور، آیین نامه اجرایی آن، چنانچه دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از خدمت کارمندان سایر دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری برای انجام تدریس و یا تحقیق باشد، مبلغ حق التدریس و حق التحقیق این قبیل کارمندان براساس چارچوب پیش بینی شده در این دستور العمل و بر مبنای حقوق ثابت مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنان قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 8- مبلغ اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندانی که در اجرای تبصره (1) ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تقلیل ساعات کار خود اقدام نموده اند، بر اساس ضوابط این دستور العمل و به صورت کامل محاسبه و قابل پرداخت می باشد.
ماده 9- به استناد ماده (77) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت مبالغ موضوع این دستور العمل به کارمندان تا سقف پیش بینی شده و در حد اعتبارات مصوب به عهده وزیر، و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران است. 

پاداش ازدواج

الف- مصوب قانوني : قانون پرداخت برخي هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/75 مجلس محترم شوراي اسلامي .(ب1 ماده 11 قانون بودجه سال 88ـ در راستاي اجرا قانون مديريت خدمات كشوري كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و پرداخت‌هاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال 1388 لغو مي‌شود.)

 ب- موضوع : پرداخت مبلغي 20 برابر حداقل حقوق مبناي جدول نظام هماهنگ هر سال ( در سال 85 برابر با 000/456/3 ريال ) بصورت بلاعوض بابت ازدواج كاركنان و فرزندان آنها .

ج- مشمولين : كاركنان ( رسمي و پيماني ).

د- مدارك مورد لزوم : اصل قباله ازدواج ـ اصل شناسنامه مزدوجين و سرپرست ـ حكم كارگزيني ـ فيش حقوقي ـ دفترچه بيمه فرد مزدوج .تاريخ شروع اجراي قانون : براي كاركنان از 27/2/

كمك هزينه فوت

الف- مصوبه قانوني : قانون پرداخت برخي هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/75 مجلس محترم شوراي اسلامي .(ب1 ماده 11 قانون بودجه سال 88ـ در راستاي اجرا قانون مديريت خدمات كشوري كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و پرداخت‌هاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال 1388 لغو مي‌شود.)

ب- موضوع : پرداخت مبلغي معادل 20 برابر حداقل حقوق مبناي جدول نظام هماهنگ هر سال ( در سال 85 برابر با 000/456/3 ريال ) بابت فوت كاركنان و افراد تحت تكفل آنها ج- مشمولين : كاركنان ( رسمي و پيماني ) ‍ـ بازنشستگان  .

د- مدارك مورد لزوم : اصل خلاصه رونوشت وفات ـ اصل شناسنامه متوفي و سرپرست ـ حكم كارگزيني ـ فيش حقوقي ـ دفترچه بيمه خود و متوفي .تاريخ شروع اجراي قانون : براي كاركنان 27/1/75 و براي بازنشستگان 3/10/1376

هزینه ایاب و ذهاب :

هزینه سفر و نقل مکان در داخل کشور به مستخدمینی که به موجب حکم رسمی محل جغرافیایی خدمت آنان از یک شهرستان به شهرستان دیگر تغییر می یابد بر مبنای کوتاهترین فاصله زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه و ترابری و با رعایت مفاد مقررات مربوطه قابل پرداخت است .

هزینه سفر و نقل مکان این ماده در محدوده یک شهرستان درراههای  آسفالته و شوسه از 50 کیلومتر , و در راههای صعب العبوراز 30 کیلومتر تجاوز نماید قابل پرداخت است .

« آيين نامه اجرايي جزء (4 ) بند « ب » تبصره قانون بودجه سال 1382 کل کشور »

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 25308/101 مورخ 17/2/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی جزء (4 ) بند « ب » تبصره (4 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود :

« آيين نامه اجرايي جزء (4 ) بند « ب » تبصره قانون بودجه سال 1382 کل کشور »

ماده 1 ـ دستگاههای اجرایی اعم از لشکری و کشوری موظفند حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز را که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند ، تعیین و از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند .

ماده 2 ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال موضوع این آيين نامه وجوهی است که در اجرای قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید ، جانباز ، از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب 1372 ـ و آیین نامه اجرایی مربوط و اصلاحات بعدی تعیین و برقرار می شود .

ماده 3 ـ دستگاههای مشمول این آیین نامه ، مکلفند از محل اعتبارات مصوب سال 1382 خود ، نسبت به تأمین و پرداخت کلیه مزایای رفاهی و خدماتی اعم از نقدی و غیر نقدی که برای سایر مستخدمان نظیر شاغل خود منظور می نمایند ، اقدام نمایند .

محمد رضا عارف   معاون اول رييس جمهور

 

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

اون قدر ممیز دیده که حسابدار شده

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 6 خرداد 1403