..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ تعریف انواع مرخصی

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

تعریف انواع مرخصی

 

§         حداكثرمدتي كه همكاررسمي دريك سال مي تواندازمرخصي استحقاقي همان سال ومرخصي ذخيره شده استفاده نمايد. جمعاً چهارماه است.

§         همكار رسمي كه درمرخصي استحقاقي بسر مي برد مي تواندتقاضاي تمديدمرخصي نمايد.

§         واحدسازماني مي تواند بنا به ضرورت شغلي همكار رسمي كه درحال استفاده ازمرخصي استحقاقي است به كاردعوت نموده وادامه مرخصي را لغو نمايد.

§         به ايام مرخصي استعلاجي بيش ازچهارماه دريك سال ،مرخصي بدون حقوق، آماد به خدمت ، انتقال و همچنين غيبت ومرخصي استحقاقي تعلق نمي گيرد.

§         تعطيلات بين مرخصي استحقاقي جز مرخصي منظور نمي گردد.

§         ايام تعطيل ناشي ازمراكز آموزشي همكار رسمي شاغل دردبيرستانها ومراكزآموزشي وابسته به وزارت، تاميزان يكماه درسال بعنوان مرخصي استحقاقي آنان درهمان سال منظور مي شود.

§         مرخصي استحقاقي همكاررسمي درصورت عدم استفاده ذخيره خواهدشد.

§         دوران استفاده ازمرخصي همكاررسمي كه بصورت نيمه وقت اشتغال بكاردارندهمانند همكاررسمي شاغل تمام وقت مي باشد.

§         حقوق ومزاياي ايام مرخصي مربوط به دوران خدمت نيمه وقت به نسبت مدت كاركرد قابل محاسبه و پرداخت خواهدبود.

§         ميزان مرخصي استحقاقي مامورين شاغل خارج ازكشور به نسبت مدت اشتغال درخارج ازكشور قابل استفاده و در صورت عدم استفاده طبق آئين نامه مرخصي ها ذخيره خواهدشد.

§         مرخصي استحقاقي كمتراز يك روز مرخصي منظورمي شودوحداكثر مدت استفاده هشت ساعت درماه است.

§         همكاررسمي كه درحال استفاده ازمرخصي استحقاقي بيمارشود مرخصي وي تبديل به مرخصي استعلاجي مي شود.

§         مرخصي استحقاقي كاركنان مامور به خدمت به وزارت، تابع مقررات دستگاه متبوع آنها است.

§         مرخصي استفاده شده كاركنان منتقل شده به وزارت ، براساس مقررات آئين نامه مربوطه خواهدبود.

§         پرداخت وجه بابت ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده درحين خدمت مجازنيست مگردرزمان بازنشستگي ، بازخريدي ويا استعفاء كه مجموع حقوق وفوق العاده هاي مندرج درآخرين حكم كارگزيني زمان اشتغال محاسبه و قابل پرداخت به مستخدم خواهدبود. يا اينكه مستخدم مي تواند تقاضا كند كه دراحتساب سابقه جهت تعيين حقوق بازنشستگي يا ازكارافتادگي كامل به جمع طرحي رسمي وي اضافه شود.

§         درصورتي كه همكاررسمي فوت شودومرخصي استحقاقي استفاده نشده داشته باشد وجه آن به وراث قانوني وي پرداخت خواهدشد.

 

 

 

 

تعريف مرخصي استعلاجي:

 

§         همكاررسمي درسه حالت مي تواندازمرخصي استعلاجي استفاده نمايد:

1.       ابتلاء به بيماري كه مانع ازانجام خدمت باشد

2.       بيماري صعب العلاج

3.       زايمان

§         گواهي پزشك معالج عمومي تاحداكثر2 روز پزشك متخصص تاحداكثر5 روز مشروط به اينكه درطول يكسال از 8 روز تجاوزنكندبدون تائيدپزشك معتمدقابل قبول است. درغيراينصورت گواهي استعلاجي مجازحداكثر تا يكماه درطول سال با تائيد پزشك معتمدتوسط واحداموراداري قابل پذيرش است.

§         گواهي مرخصي استعلاجي تاسقف چهارماه درسال منوط به تائيدكميسيون پزشكي خواهدبود.

§         گواهي مرخصي استعلاجي بيش از چهارماه تا يكسال به دليل بيماري صعب العلاج به تشخيص كميسيون پزشكي مربوطه قابل اقدام بوده وبيش از آن پس اعلام نظركميسيون پزشكي ذيربط بايدبه تائيد كميسيون پزشكي وزارت برسد.

§         تشخيص ازكارافتادگي كلي صرفاً به عهده كميسيون پزشكي وزارت مي باشد.

§         به همكاررسمي كه ازمرخصي استعلاجي استفاده نمايدتاچهارماه ودر صورتي كه به علت ابتلاء به بيماري صعب العلاج يا زايمان فرزندان چندقلو،مرخصي استعلاجي وي بيش ازچهارماه باشدحداكثر تايكسال حقوق وفوق العاده هاي مربوط ودرموردبيماري هاي صعب العلاج غيرناشي از كار درمدت زايدبريكسال تاهنگامي كه بهبودي كامل نيافته و يا ازكارافتاده كلي شناخته نشود،حقوق ومزاياي مربوط درصورتي كه وي داراي همسر ويا فرزنديا پدرومادرتحت تكفل باشدبه ميزان سه چهارم ودرغيراين صورت معادل دوسوم آخرين حقوق وفوق العاده پرداخت مي شود.

§         در ايام مرخصي استعلاجي به همكاررسمي كه بيماري وي به تائيدكميسيون پزشكي مربوط ناشي از كارتشخيص داده تا زمان بهبودي ياازكارافتادگي كلي حقوق وفوق العاده هاي زمان اشتغال پرداخت شده وليست سازماني مناسب براي اين قبيل ازهمكاران درپايان مرخصي تخصيص داده مي شود.

§         مرخصي استعلاجي زايمان تا سه فرزندبراي بانواني كه فرزندخودرا شيردهندبه تائيدپزشك معتمد درصورت عدم استفاده ازشيرخشك تاچهارماه قابل افزايش است.

§         بانواني كه درطول بارداري با تائيدپزشك معالج ازمرخصي استعلاجي استفاده مي كنند ازچهارماه مرخصي زايمان بهره مندخواهندبود ومدت مرخصي استعلاجي ازمرخصي زايمان آنان كسرنخواهدشد.

§         مدت استفاده ازمرخصي استعلاجي و زايمان براي بانوان مشمول قانون خدمت نيمه وقت مانندهمكاران رسمي شاغل تمام وقت خواهدبود.

§         پست سازماني بانوان پس از پايان مرخصي استعلاجي زايمان ودرحين شيردهي محفوظ مي باشد.

§         عدم استفاده ازمرخصي استعلاجي ، هيچ گونه حقي را براي همكاررسمي ايجادنمي كند.

§         حقوق وفوق العاده هاي همكاررسمي كه درخارج ازكشور به حالت اشتغال يا ماموريت خدمت مي كنند درمدت مرخصي استعلاجي تا دوماه به ارز و درمدت زايدبرآن به ريال پرداخت خواهدشد.

§         گواهي مرخصي استعلاجي صادره درموردبيماريهاي همكاررسمي خارج ازكشور بايدازحيث صحت صدور به تصديق سفارتخانه يا كنسولگري ايران درمحل برسد.

 

تعريف مرخصي بدون حقوق:

 

§         همكاررسمي پس از موافقت مقام مجاز با يكي از شرايط ذيل مي تواندازمرخصي بدون حقوق استفاده نمايد:

§         به هردليل استفاده ياادامه ماموريت آموزشي براي وي ميسور نباشد.

§         ناگزير به اتفاق همسرش به خارج ازمحل خدمت خودمسافرت كند.

§         پس ازاستفاده ازچهارماه مرخصي استعلاجي به دليل بيماري قادر به خدمت نبوده وبيماري وي نيز صعب العلاج تشخيص داده نشود.

§         اشتغال دربخش غير دولتي موضوع ماده (147) قانون برنامه چهارم توسعه برنامه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي كشور

§         متقاضي مرخصي بدون حقوق بايدقبل ازشروع مرخصي ازتمام مرخصي استحقاقي خوداستفاده كند. ولي درمورد اشتغال دربخش غيردولتي رعايت اين موضوع الزامي نيست. چنانچه كسوربازنشستگي به صندوق ذيربط درمدت اشتغال دربخش غيردولتي واريزنگرددمرخصي بدون حقوق منتفي است وغيبت محسوب خواهدشد. ضمناً اين نوع مرخصي محدوديت زماني ندارد.

§         همكاررسمي كه دوره آزمايشي را مي گذراند پس ازسپري شدن شش ماه حداكثر ازدوماه مرخصي بدون حقوق مي تواند استفاده نمايد.

§         حداكثر مدتي كه همكاررسمي مي تواند درطول خدمت خودازمرخصي بدون حقوق استفاده نمايدسه سال است.

§         وزارت مي تواندبراي ادامه تحصيل دررشته هاي موردنياز براي تحصيلات عالي تخصصي تاپنج سال به همكار رسمي مرخصي بدون حقوق اعطاء نمايد.

§         همكاررسمي كه همسروي به ماموريت خارج ازكشوراعزام مي شودمي تواندازشش سال مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.

§         حفظ پست سازماني براي همكاررسمي كه بيش از شش ماه متوالي درمرخصي بدون حقوق بسر مي بردالزامي نيست.

§         فقط مدت مرخصي بدون حقوق بابت ادامه تحصيل با پرداخت كسوربازنشستگي اعم از سهم مستخدم وكارفرما توسط همكار جزء سابقه خدمت قابل قبول ازنظربازنشستگي قابل احتساب مي باشد.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

استانداردهای ترجمه‌شده رو که دیگه براش هورا نمی‌‏کشن!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 26 خرداد 1403